[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP 16-18.06.2021 R. SKORZĘCIN

W dniach 16-18 czerwca 2021 roku w Skorzęcinie, woj. wielkopolskie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oprócz omówienia spraw związanym z bieżącym funkcjonowaniem naszej organizacji związkowej czy podsumowaniem działań Komisji Krajowej, a w szczególności prac Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia stacjonarnego KK ZZPP, podczas obrad odbyło się szkolenie przeprowadzone przez dra Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi. Temat szkolenia brzmiał: „Kształtowanie obowiązków i praw pracowników Policji”.

To już tradycja, że na posiedzeniach Komisji Krajowej ZZPP podnosimy poziom swojej wiedzy dzięki fachowości i doświadczeniu Pana Pełnomocnika - inspektora w stanie spoczynku, pracownika Policji, doktora nauk, prowadzącego badania z zakresu kształtowania efektywnych struktur organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

W programie posiedzenia znalazło się również spotkanie naszych działaczy związkowych z Wiesławem SZCZEPAŃSKIM – posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nasze przygotowanie do spotkania oraz użyte argumenty zaskutkowały tym, że Pan Przewodniczący wykazał pełne zrozumienie problemów dotyczących statusu pracowników Policji oraz sytuacji płacowej naszej grupy zawodowej. Zadeklarował zwołanie posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące kwestii związanej z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji. Będzie to komisja ponadplanowa, na tę chwilę nie ujęta w programie prac Komisji Sejmowej. Zostaliśmy więc zobligowani przez Pana Posła do zaproponowania dokładnego brzmienia tematu tego posiedzenia, którego obrady obejmą kwestie finansowe, budżet 2022 i 2023 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie związane z podwyżkami dla pracowników Policji.

Podsumowując: Posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji uważamy za bardzo efektywne. Jesteśmy dumni z podniesienia wiedzy z zakresu prawa pracy, jak również z wykorzystania tej wiedzy na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych, który zadeklarował zainicjowanie posiedzenia nadzorowanej przez siebie komisji sejmowej dedykowanego zagadnieniom związanym z pracownikami Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 19 2021 22:20:29
KORESPONDUJEMY Z MSWiA I KORESPONDUJEMY ..

W dniu 17 marca 2021 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udzielenie informacji na temat:

- na jakim etapie opracowania jest program rozwoju służb mundurowych na lata 2022-2025,
- czy w jego opracowaniu czynny udział wezmą reprezentanci związków
zawodowych zrzeszających pracowników Policji,
- jaka będzie forma udziału reprezentantów Związku Zawodowego Pracowników
Policji,
- jakie zasady i kryteria przyjęto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji w trakcie prowadzonych prac analitycznych nad szczegółowymi
rozwiązaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji (które,
cyt. „są już na zaawansowanym etapie”smiley,
- czy powyższe kryteria uwzględniają potrzebę wyrównania istotnych
dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników Policji w porównaniu z pozostałymi służbami mundurowymi – jak pokazały wyliczenia w roku bieżącym ponad 25% pracowników Policji otrzymuje płacę zasadniczą w wysokości płacy
minimalnej, a ponad 35% pracowników Policji posiada płacę zasadniczą nie większą niż 2900 zł brutto,
- czy, jak w przypadku policjantów, Pan Minister i Wiceminister SWiA będą również honorować porozumienie z 28 września 2018 roku zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, które w § 2 ust. 2 pkt 3 gwarantowało naszej organizacji związkowej „udział w pracach nad nowym wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024 w zakresie ujęcia w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów
przewidywanych podwyżek wynagrodzeń”.

Przedmiotowe zapytanie było konsekwencją braku odpowiedzi ze strony MSWiA na pismo przesłane w dniu 02.02.2021 r. za l.dz. KK-14/2021.
Oczekiwanie na odpowiedź było długie. Niemniej jednak w dniu 2 kwietnia br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa, że... został przedłużony termin rozpatrzenia naszej sprawy do dnia 19 maja 2021 roku! Pismo TUTAJ.
Weryfikacja informacji, którą trzeba było przeprowadzić celem udzielenia odpowiedzi na nasze pytania trwała więc kolejne półtora miesiąca, aż w dniu 19 maja (w ostatnim dniu przedłużonego terminu) otrzymaliśmy pismo. Do zapoznania TUTAJ.

Czy na pewno jest to odpowiedź na nasze zapytania? Czy zebranie tych informacji wymagało aż tak długich, kilkumiesięcznych ustaleń? Mamy wątpliwości. Niemniej jednak już planujemy kolejne kroki, bo nie pozwolimy, by społeczny głos związku zawodowego reprezentującego pracowników Policji nie został uwzględniony podczas kształtowania się zapisów tak ważnego dla nas programu rozwoju służb mundurowych. Musimy dopilnować, by znowu nie doszło do niedopatrzenia ze strony Ministerstwa i nie uwzględnienia naszych rzeczywistych potrzeb oraz na przykład zapomnienia o dodatkowych środkach na wzrost inflacji, które trzeba będzie pokryć ze środków na modernizację, jak to miało miejsce w niedawnej przeszłości.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 23 2021 19:37:20
KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że nagle w dniu 10 maja 2021 roku zmarł nasz Kolega, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Marek KAMIŃSKI.

Marek miał 52 lata. Był wieloletnim pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 1991 roku działacz związkowy, a w okresie ostatniej kadencji członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Kulturalny, pogodny, wrażliwy na sprawy ludzkie. Zaangażowany w rozwiązywanie problemów swoich kolegów.

Śp. Marek KAMIŃSKI pozostawił pogrążonych w smutku żonę i syna. Łączymy się w bólu z bliskimi, składając im wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 11 2021 22:25:49
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA STNOWISKOWO-PŁACOWEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ

29 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. rozporządzenie stanowiskowo-płacowe. Główne zmiany to m.in. uproszczenie katalogu stanowisk, na których mogą być zatrudniani członkowie korpusu służby cywilnej, usunięcie tych stanowisk, które były niewykorzystywane lub wykorzystywane na niskim poziomie oraz dostosowanie katalogu stanowisk do zaistniałych zmian w prawie.

Pozostałe istotne zmiany przewidują:

- dostosowanie minimalnych mnożników kwoty bazowej do zmian płacy minimalnej,
- utworzenie wspólnej dla wszystkich urzędów tabeli płacowej.

Nazwy stanowisk z nowego katalogu będą obowiązywały od 1 sierpnia br. Do tego czasu dyrektorzy generalni mają czas na przeprowadzenie odpowiednich czynności wynikających z wprowadzanych zmian. Wspólna tabela płacowa dla wszystkich urzędów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Dz.U. 2021 poz. 797
TUTAJ.


Źródło: www.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 09 2021 22:30:11
PROGRAM ROZWOJU SŁUŻB MUNDUROWYCH 2022-2025

Akcja szczepień i sprawy związane z przeciwdziałaniem Covid-19 na długo zaprzątnęły nasze związkowe działania. Niemniej jednak przystąpiliśmy do egzekwowania od strony służbowej zapisów Porozumienia podpisanego pomiędzy MSWIA a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji we wrześniu 2018 roku. Porozumienie TUTAJ.

W tym celu po raz kolejny już wystąpiliśmy do szefostwa naszego resortu, TUTAJ z zapytaniem o etap prac nad Programem rozwoju służb mundurowych na lata 2022 - 2025. Ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 2 kwietnia br. przedłużyło termin udzielenia odpowiedzi na nasze pytania uzbrajamy się w cierpliwość, inicjując w tzw. międzyczasie powołanie posiedzenia zespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w zakresie omówienia założeń do Programu rozwoju na lata 2022-2025, w którym zależy nam ogromnie na dopilnowaniu spraw płacowych pracowników Policji. Pismo do Przewodniczącego Rafała JANKOWSKIEGO TUTAJ.

W aspekcie działań naszego związku ZZPP budzi nieśmiałą radość wypowiedź Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja WĄSIKA, o której możemy przeczytać w wywiadzie dla InfoSecurity24.

Warto przytoczyć, cyt:

(redaktor) "Sporo mówiło się o tym, że nowa ustawa modernizacyjna będzie skupiała się bardziej na ludziach niż na inwestycjach. Czy w ramach tych pieniędzy funkcjonariusze mogą liczyć na podwyżki uposażenia?"

(Minister) "Powiem tak, służby mundurowe to nie tylko funkcjonariusze, ale też pracownicy cywilni. Na pewno zamierzamy mocniej spojrzeć na pracowników cywilnych, których dotychczasowe ustawy modernizacyjne nie obejmowały..."

Odsyłamy do lektury całego artykułu InfoSecurity24 TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 07 2021 08:13:50
KONDOLENCJE dla kol. Wiesi BIERNACIK


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 18 2021 18:21:08
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - 13 KWIETNIA 2021 R - KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
13 kwietnia 2021 r. przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej – przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 r. na terenie Związku Sowieckiego.

Cześć Ich Pamięci!


W uroczystościach - co oczywiste ograniczonych ze względu na panującą pandemię - wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, Naczelny Kapelan - Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula i Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski.

W oddaniu czci Poległym uczestniczyliśmy również i my (kol. Dorota GIELECIŃSKA, kol. Piotr BORYSIUK) mając ogromny zaszczyt reprezentować Związek Zawodowy Pracowników Policji. Pomimo niesprzyjającej aury czuliśmy dumę z uczczenia pamięci naszych policyjnych Przodków.


Szczegółowa relacja wraz z galerią z uroczystości dostępne są na oficjalnej stronie Polska Policja. Zachęcamy do zapoznania: TUTAJ.
Jednocześnie uprzejmie dziękujemy Panu Markowi Osiejewskiemu z Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za udostępnienie wykonanych przez niego fotografii.


Żródło: Zarząd KGP ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 15 2021 23:41:12
KONDOLENCJE


Serdeczne wyrazy współczucia
dla kolegi Jana GAŁKA
z Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego
z powodu śmierci żony Agaty GAŁEK

składają

koleżanki i koledzy z Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 15 2021 09:52:01
NIE USTAJEMY W STARANIACH O SZCZEPIENIA

Związek Zawodowy Pracowników Policji nie ustaje w staraniach o szczepienia dla pracowników Policji.
Przedstawiamy do Waszej wiadomości kolejną korespondencję Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w zakresie nieustępliwych starań o zaszczepienie pracowników Policji.


Pierwsze pismo, adresowane do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dotyczy w szczególności uprzedniej korespondencji z Michał Dworczyk w sprawie szczepień, do zapoznania TUTAJ.

Drugie pismo Komisja Krajowa ZZPP skierowała na ręce Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, z propozycją podjęcia szczepień pracowników Polska Policja w ramach zakładu pracy. Do zapoznania TUTAJ.
O możliwości organizacji punktów szczepień właśnie w zakładach pracy na wtorkowej konferencji prasowej mówił Michał Dworczyk.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 04 2021 08:47:57
WIELKANOCNA AKCJA NIEBIESKICH SERC Z MAŁOPOLSKI
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki
i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizował na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi”
– w terminie 22-31 marca 2021 r. Celem tej użytecznej społecznie idei jest integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Inicjatywa pozyskania dla Fundacji środków finansowych powstała w wyniku stwierdzenia, iż wiele inicjatyw na jej rzecz w wyniku pandemii Covid-19 nie miała możliwości się odbyć.
W porównaniu do lat poprzednich, spowodowało to mniejsze wpływy finansowe na rzecz osób, które w szczególny sposób powinny być objęte opieką i troską przez społeczność policyjną.

W ramach powyższego projektu uzdolnieni artystycznie policjanci oraz pracownicy Policji, przygotowali bezpłatnie wielkanocne ozdoby świąteczne z przeznaczeniem do nabycia na kiermaszu dla pracowników KWP w Krakowie. Nasz apel spotkał się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczą przesyłane praktycznie codziennie, z całej Małopolski różnorodne prace artystyczne wykonane przez policjantów, pracowników Policji oraz członków rodzin.

Ponadto przygotowano symboliczne cegiełki dla osób, które finansowo będą wspierać Fundację. Po zakończonej akcji, kwota uzyskanych środków pieniężnych, zostanie podana do wiadomości, a także przekazana za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Romana Kustera – Fundacji, który objął Akcję swoim patronatem honorowym

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Takich rodzin w całym kraju jest 240. Realizacja tych celów następuje m.in. poprzez: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach, przyznawanie pomocy finansowej oraz stypendiów na kształcenie.


Istotną kwestią w całym przedsięwzięciu była promocja nowej maskotki Małopolskiej Policji przedstawiającej policjantkę. Jest to pierwsza w Polsce maskotka policyjna przedstawiająca kobietę, a jej imię – Polisia – zostało wybrane w zorganizowanym w zeszłym roku konkursie na imię.


Źródło: zzpp-krakow.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 02 2021 22:31:27
ŻYCZENIA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 01 2021 21:49:44
Strona 1 z 60 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk