Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


POPRAWKA DO USTAWY BUDŻETOWEJ
Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią niniejszym prezentujemy treść poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022 w kwestii zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Policji o dodatkowe 285 mln zł, która została złożona przez przedstawicieli Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewica.

Kierując się apolitycznością i działaniem ponad podziałami uprzejmie Was prosimy o jak najszersze udostępnianie tej poprawki, aby dotarła do jak najszerszego grona odbiorców.

Ponownie apelujemy, prosimy i wnosimy do Wszystkich Posłanek i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie sprawy najniżej wynagradzanych pracowników w całej administracji publicznej i oddanie głosów o wprowadzenie przedmiotowej poprawki.

Apelujemy również do wszystkich organizacji związkowych działających w Policji o aktywny lobbing na rzecz przyjęcia przedmiotowej poprawki.Popierasz❓ Udostępnij ‼
Ja pracownik Policji, też stanowię o sile Polskiej Policji‼

POPRAWKA DO USTAWY BUDŻETOWEJ W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI
W dniu dzisiejszym przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Poselskiego LEWICA zgłosili poprawkę do ustawy budżetowej na rok 2022 w kwestii zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Policji o dodatkowe 285 mln zł.

Gorąco dziękujemy Posłankom i Posłom Lewicy za wykazanie się empatią i zrozumieniem naszej tragicznej sytuacji płacowej. Zgłoszenie tej poprawki zasiewa ziarno nadziei w naszych sercach.


Niemniej jednak musimy podkreślić, że pracownicy Policji muszą kierować się apolitycznością i działaniem ponad podziałami. Dlatego apelujemy, prosimy i wnosimy do Wszystkich Posłanek i Posłów na Sejm RP o poparcie sprawy najniżej wynagradzanych pracowników w całej administracji publicznej i oddanie głosów o wprowadzenie przedmiotowej poprawki.

Apelujemy również do wszystkich organizacji związkowych działających w Policji o aktywny lobbing na rzecz przyjęcia przedmiotowej poprawki.

Nadmieniamy, że treść poprawki zamieścimy w dniu jutrzejszym. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia filmiku przedstawicieli KKP Lewica.
OT, MODERNIZACJA...

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został umieszczony Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

W opisie istoty rozwiązań ujętych w projekcie znajdujemy zapisy odnoszące się do wprowadzenia podwyżek uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników. W zakresie środków adresowanych dla pracowników Policji czytamy, cyt.:
"... wdrożenie przedsięwzięcia pn. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników umożliwi podwyższenie pracownikom wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. o 356 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym). Zamierzenie to przyczyni się do zatrzymania odpływu doświadczonych i wykwalifikowanych kadr. Jednocześnie przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe w zakresie podjęcia działań zmierzających do poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zwiększenie konkurencyjności dotychczasowych wynagrodzeń pracowników cywilnych ma na celu podniesienie ich dotychczasowej wysokości i poprawę relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej..."

Związek Zawodowy Pracowników Policji przypomina, że Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji kategorycznie sprzeciwiło się Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii wysokości zaproponowanej kwoty, o której możemy przeczytać w prezentowanym projekcie ustawy modernizacyjnej. Kwota ta, czyli 356 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), o jaką mają wzrosnąć wynagrodzenia pracowników Policji w pierwszym roku obowiązywania ustawy, a przez kolejne lata, aż do 2025 roku już nie, pokazuje, że MSWIA kompletnie jest oderwane od naszej pracowniczej rzeczywistości. Z poziomu ministerialnego nadal nie zauważa się problemu, który w przyszłym roku niesie ze sobą fakt, iż blisko 50% pracowników Policji będzie musiało otrzymać podwyżkę wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej. Nie zauważa się, że w 2025 roku pracownicy nie mogą otrzymywać wynagrodzeń wyższych średnio o 256 zł (licząc wraz z "trzynastką", oczywiście!), bo:
- przegoni nas płaca minimalna,
- nastąpi spłaszczenie siatki płac w Policji,
- zaburzy się totalnie system wynagrodzeń w Policji.


Dlatego Związek Zawodowy Pracowników Policji deklaruje, że nie ustaje w walce o podwyżki płac pracowników w Policji. Stale zabiegamy o zainteresowanie parlamentarzystów problemami naszej grupy zawodowej. Podejmujemy kolejne kroki wynikające z wejścia w spory zbiorowe z pracodawcami-komendantami oraz podejmujemy legalne akcje protestacyjne.

Popierasz? Udostępnij!
Pamiętaj:
Ja pracownik Policji, też stanowię o sile polskiej Policji!


INTERPELACJE POSŁÓW RP

Przedstawiamy pokłosie ostatnich posiedzeń Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 września br. i dnia 26 października br. oraz Sejmowej Podkomisji ds. Modernizacji i Rozwoju Policji (...) z dnia 13 października 2021 roku. Podczas tych posiedzeń głos zabrało Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, w tym Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji, które dobitnie wyraziły swój sprzeciw wobec wieloletniego zaniedbywania spraw dotyczących pracowników Policji. Stanęły w obronie sytuacji płacowej i prawnej naszej grupy zawodowej, co znalazło zrozumienie w oczach zebranych tam parlamentarzystów.
W efekcie kolejni posłowie składają interpelacje poselskie, czyli formy polskiej kontroli parlamentarnej.
Wiemy, że następne interpelacje już są w trakcie przygotowywania, na co bardzo liczymy i ogromnie dziękujemy.


Nasze pisma często pozostawały bez odpowiedzi, więc to jest nasz pomysł na zmuszenie Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów do zajęcia się problemami pracowników Policji i udzielenia odpowiedzi pytającym ich posłom Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsyłamy linki do tych interpelacji i deklarujemy, że będziemy upowszechniać każdą kolejną:

1) Interpelacja nr 27888
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji:
TUTAJ.

2) Interpelacja nr 27642
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji:
TUTAJ.

3) Interpelacja nr 28124
w sprawie zaniedbań w zakresie wynagradzania pracowników cywilnych Policji:
TUTAJ.


ŚWIĘTO SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI


"...Mam pełne przekonanie, że nasza formacja nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować, gdyby nie pracownicy cywilni, gdyby nie wasza niezwykła, pełna oddania, poświęcenia i ogromnego zaangażowania codzienna praca. Mam też świadomość, jak bardzo nieadekwatne do profesjonalizmu i zaangażowania są Wasze zarobki. Nie satysfakcjonują one i Was, i nas. Będziemy bardzo intensywnie z Waszymi przedstawicielami pracować w tym zakresie i obiecuję, że ze swojej strony będę robił wszystko, co tylko jest w mojej mocy, aby ten stan poprawić..." Słowa Szefa polskiej Policji wypowiedziane podczas symbolicznej uroczystości z okazji Święta Służby Cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

Panie Generale, dziękujemy za piękne i prawdziwe słowa. Deklarujemy pełną gotowość do działania i intensywnej pracy na rzecz poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji

Na stronie internetowej www.policja.pl oprócz informacji ze spotkania jest również fotorelacja, aby odwiedzić stronę kliknij TUTAJ.


ŻYCZENIA
OPINIA A UZGODNIENIA CZYLI RZECZ NA TEMAT SPECJALNYCH DODATKÓW MOTYWACYJNYCH

W dniu dzisiejszym Porozumienie Organizacji Związkowych Zrzeszających Pracowników Policji wystąpiło do Szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza KAMIŃSKIEGO w zakresie uwzględnienia rekomendacji Ministra Finansów, aby na propozycje sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych UZYSKAĆ ZGODĘ zakładowych organizacji związkowych, nie zaś jedynie opinię. Wystąpienie TUTAJ.

Porozumienie zwraca uwagę na stwierdzenie wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów z 29 października 2021 r., skierowanym do poszczególnych ministerstw i urzędów centralnych, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo TUTAJ), by pracodawcy sposób i kryteria przyznania specjalnych dodatków motywacyjnych UZGADNIALI z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w ramach Porozumienia w pełni popierają ten pogląd i podkreślają, że dotychczasowa „OPINIA wyrażona przez zakładowe organizacje związkowe winna mieć charakter UZGODNIENIA”.

Cyt. za Ministerstwem Finansów:
„Pracodawcy powinni jednak podjąć starania, aby sposób i kryteria przyznania specjalnych dodatków motywacyjnych zostały uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi. Rekomenduję więc dołożenie należytej staranności, aby na przedstawione propozycje sposobu i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych uzyskać zgodę zakładowych organizacji związkowych.”


Rekomendacja Ministerstwa Finansów wpisuje się w stanowisko Porozumienia Organizacji Związkowych Zrzeszających Pracowników Policji z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przyznawania pracownikom Policji specjalnych dodatków motywacyjnych z utworzonego na ten cel w jednostkach organizacyjnych Policji dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.
Jednym z punktów powyższego stanowiska jest oczekiwanie i żądanie od strony służbowej, aby opinia wyrażona przez organizacje zakładowe, dotycząca sposobów i kryteriów przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych przedstawionych przez pracodawców, miała charakter uzgodnienia. Stanowisko do zapoznania TUTAJ.

Udział związków zawodowych w ustalaniu tych zasad to wysłuchanie społecznego głosu czuwającego nad zobiektywizowanym ich rozdziałem, tory zminimalizuje negatywne emocje towarzyszące podziałom, szczególnie tak dużych środków, jakimi jest utworzony 6% fundusz specjalnych dodatków motywacyjnych.


CIĄG DALSZY SPORÓW ZBIOROWYCH – ROKOWANIA

Informujemy, że związki zawodowe reprezentujące pracowników Policji przechodzą do kolejnego etatu sporu zbiorowego czyli do rokowań.

W jednostkach/garnizonach Policji, w których zakładowe organizacje związkowe złożyły żądania w ubiegły piątek, w dniu 4 listopada komendantom minął termin na ich realizację.

Większość kierownictwa w nałożonym terminie nie udzieliła odpowiedzi, niektórzy wprost stwierdzili, że zrealizować naszych żądań po prostu nie mogą.

Zgodnie zatem z literą prawa przechodzimy do kolejnego etapu: ROKOWAŃ.

Nadmieniamy również, że w mijającym tygodniu kolejne organizacje zakładowe ze Związku Zawodowego Pracowników Policji wręczyły żądania swoim pracodawcom.

W ten sposób dołączyły do nas:

- Małopolski Zarząd Wojewódzki ZZPP,

- Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji ZZPP,

- Zarząd Stołeczny ZZPP.

Pragniemy podkreślić, iż wspólne i zgodne z prawem działania związków zawodowych zrzeszających pracowników Policji, wchodzą zatem w kolejną fazę.

Są to zaplanowane inicjatywy, które zakładają stopniowy rozwój wydarzeń, bez niepotrzebnego marnowania sił i emocji na początku sporu z decydentami politycznymi. Konsekwentne działania związków zawodowych, budzące zainteresowanie polityczne i medialne, budują naszą pozycję przetargową względem Prezesa Rady Ministrów, szefostwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwa Ministerstwa Finansów.

Dlatego apelujemy o jak najszersze poparcie działań związkowych mających na celu stopniową eskalację protestu oraz budowanie medialnego i politycznego zainteresowania wokół żądań pracowników Policji.

JA – PRACOWNIK POLICJI ‼
Każdy z nas jest częścią Policji, a wykonywana przez nas praca przynosi efekty w postaci prawidłowego funkcjonowania formacji. Każdy z nas stanowi zatem o jej sile w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w naszym państwie.

A skoro tak jest, to każdemu z nas – oprócz okolicznościowych pięknych słów decydentów o tym jak to jesteśmy „niezbędni" – należy się:
- godne wynagrodzenie za wykonywanie odpowiedzialnej i rzetelnej pracy na rzecz Policji,
- prawne usankcjonowanie statusu pracownika Policji w ustawie szczególnej, jaką jest ustawa o Policji.


Ja – pracownik Policji ‼
Popierasz❓ Udostępnij ‼POLICJA TO NIE TYLKO FUNKCJONARIUSZE

PRZYPOMINAMY, że polska Policja to nie tylko funkcjonariusze Policji. Na blisko 125 tysięcy osób zatrudnionych i pełniących służbę w Policji przypada ok. 25 tysięcy pracowników Policji, z czego w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji ponad 13 tysięcy.

Co piąta osoba w Policji jest pracownikiem niemundurowym!


Apelujemy więc o udostępnianie tego posta przez jak największą ilość osób. Niech ta informacja dotrze do mediów, do decydentów, którzy może w końcu przestaną utożsamiać Policję tylko z funkcjonariuszami. Niech zapadnie w pamięci fakt, że polską Policję tworzymy razem: policjanci i pracownicy Policji i od naszych wspólnych wysiłków i wytężonej pracy zależy sprawność i efektywność jej działania.

SPORY ZBIOROWE CZAS START!

Informujemy, że część zarządów zakładowych wchodzących w skład Związku Zawodowego Pracowników Policji powręczała dzisiaj pisma z żądaniami - postulatami zmian w zakresie warunków pracy, płacy, świadczeń oraz praw i wolności związkowych swoim pracodawcom - komendantom Policji. I tak pierwszy etap wszczęcia sporu zbiorowego mamy już za sobą w KGP, w garnizonach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubelskim, łódzkim. Kolejne wystąpienia naszych organizacji zakładowych w kraju u kolejnych pracodawców nastąpią sukcesywnie w przyszłym tygodniu.

Komendanci mają teraz 7 dni na uwzględnienie wszystkich żądań.

Niestety nasi pracodawcy nie mogą zrealizować już pierwszego z postulatów odnoszącego się do wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji:
1) w 2022 roku o kwotę 1200 zł,
2) w 2023 roku o kwotę 500 zł,
3) w 2024 roku o kwotę 400 zł,
4) w 2025 roku o kwotę 400 zł.

Łączna wartość podwyżki po 4 latach winna wynieść 2500 zł średnio na etat celem osiągnięcia średniej wielkości wynagrodzeń jaki otrzymują aktualnie pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku z brakiem możliwości uwzględnienia naszych postulatów, organizacja związkowa już na tym etapie sporu uprzedziła, że w razie nieuwzględnienia postawionych żądań podejmie akcje protestacyjne na terenie całych garnizonów objętych sporami.Strona 2 z 66 < 1 2 3 4 5 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.