[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


W sprawie podwyżek piszemy do KPRM
Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało skierowane pismo Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuty Hus w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji. Można się z nim zapoznać po kliknięciu tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 30 2011 21:38:07
Spotkanie w Komendzie Głównej Policji, 7.11.11 r.
Dnia 7 listopada 2011 r w Komendzie Głównej Policji miało miejsce spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Policji ze stroną służbową.
Przedstawicielami strony służbowej byli:

nadinsp. Andrzej Trela - Zastępca Komendanta Głównego Policji,
Jan Gaładyk - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji,
Andrzej Lipnicki – Dyrektor Centrum Usług Logistycznych,
Eliza Wójcik – Dyrektor Biura Finansów KGP,
insp. Bogdan Jóźwiak – Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP,
podinsp. Piotr Kucia - Dyrektor Biura Logistyki KGP.
mł.insp.Antoni Sota – p.o. Z-cy Dyrektora Biura Kontroli KGP

Z ramienia naszego związku w spotkaniu udział wzięli:

Danuta Hus – przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Ryszard Wołoszczak - v-ce przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Józef Ćwikliński - v-ce przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna Stec-Trzpil - członek Komisji Krajowej ZZPP,
Małgorzata Kubak - członek Komisji Krajowej ZZPP.Na spotkaniu strona służbowa odpowiadała na nasze pytania dot. aktualnej sytuacji pracowników Policji:

dot. funduszu płac w 2011 roku:

Pani Eliza Wójcik - Dyrektor Biura Finansów KGP po omówieniu wykonania budżetu Policji za 9 miesięcy br. poinformowała zebranych, iż fundusz płac pracowników Policji (w tym również fundusz nagród) realizowany jest zgodnie z planem. Komendant Trela podtrzymał dotychczasowe uzgodnienia kierownictwa KGP ze związkowymi zawodowymi: środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia pracownicze w całości zostaną wydatkowane na fundusz płac. Przesunięcia z tych środków na fundusz rzeczowy nie mają i nie będą miały miejsca. W związku z tym wszystkie wygenerowane oszczędności np. z absencji chorobowej czy z tytułu przebywania na urlopach macierzyńskich/wychowawczych/bezpłatnych zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszu nagrodowego dla pracowników Policji.

dot. założeń budżetowych na 2012 rok:

Budżet Policji, w tym również limit środków finansowych na fundusz płac pracowników Policji w 2012 roku pozostaje na poziomie roku 2011. Jest to duży problem dla służb finansowych, gdyż w ramach tego budżetu muszą zostać zabezpieczone środki na wzrost wynagrodzeń związanych ze zwiększającą się wysługą lat, czy np. wzrostem minimalnej płacy.

Komendanta Trela zadeklarował, iż nie planuje się zmian w limitach etatowych jednostek Policji. W związku z tym ilości etatów członków korpusu służby cywilnej, jak również pracowników niebędących członkami służby cywilnej w jednostkach Policji pozostają bez zmian. Istnieje natomiast możliwość uzasadnionych przesunięć etatów pomiędzy KWP a KPP. Takie ruchu kadrowo - finansowe spotykają się zawsze z akceptacją ministerstwa.

dot. perspektywicznych działań KGP w zakresie pozyskiwania środków dla pracowników Policji:

Zdaniem Komendanta Treli trudno mówić o spektakularnych działaniach zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji, gdyż znana jest wszystkim aktualna sytuacja naszego państwa. Sytuacja ta przekłada się również na stan finansowy budżetów jednostek Policji i trudno z tym polemizować.

Kierownictwo KGP monitoruje aktualny stan prac w zakresie projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2012 - 2015. Dla przypomnienia w zapisach tego projektu znalazła się propozycja 3-letnich PODWYŻEK dla PRACOWNIKÓW POLICJI począwszy od 2013 roku o łączną kwotę 400,- złotych brutto.

dot. systemów motywacyjnych:

Kierownictwo KGP stoi na stanowisku, że obsada wolnych stanowisk w Policji winna w pierwszej kolejności odbywać się poprzez wyłonienie kandydata spełniającego warunki niezbędne spośród załogi dotychczas pracującej w urzędzie. Nabór zewnętrzny może odbyć się jedynie w przypadku, gdy w danej jednostce Policji brak jest pracownika, który mógłby w ramach awansu pionowego zostać mianowany na wakujące wyższe stanowisko służbowe.

W zakresie regulaminów nagradzania i premiowania Komendant Trela popiera nasze działania zmierzające do wprowadzenia klarownych zasad podziału środków nagrodowych w jednostkach Policji każdego szczebla (począwszy do KGP a skończywszy na komendach powiatowych/miejskich). To na wniosek naszego Związku KGP ma zająć stanowisko, czy istnieje możliwość wprowadzenia w regulaminach nagradzania „motywatora” pozapłacowego w postaci dodatkowego URLOPU NAGRODOWEGO. Byłby to zdaniem ZZPP istotny element o charakterze motywacyjnym, który w sytuacji braku wystarczających środków finansowych na ten cel - mógłby stać się skutecznym narzędziem motywującym pracowników do efektywniejszej pracy.

Ponadto Komendant A. Trela przypomniał o możliwości przyznawania pracownikom KSC dodatków zadaniowych. Dodatków, które są często stosowane w celach motywacyjnych w Komendzie Głównej Policji.

Na podkreślenie zasługuje również uwaga, jaką zyskał kolejny zgłoszony przez naszego przedstawiciela problem dostępu pracowników Policji oraz organizacji związkowych do szkoleń organizowanych w Policji, jak również organizowanych przez podmioty zewnętrzne często korzystające ze środków unijnych. Otrzymaliśmy zapewnienie Komendanta, który natychmiast wydał stosowne polecenia podległym służbom, by WSZYSTKIE zagadnienia, które dotykają pracowników Policji były przekazywane wg rozdzielnika do organizacji związkowych oraz do jednostek terenowych.

dot. dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia:


Komendant Trela zadeklarował wsparcie związkowych działań zmierzających do wdrożenia przepisów prawnych w zakresie przyznawania członkom KSC dodatków finansowych oraz dodatkowych urlopów za pracę w warunkach szkodliwych. Problem ten w głównej mierze dotyka pracowników Policji zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki. „technicy kryminalistki” pracując ramię w ramię z funkcjonariuszami Policji nie posiadają uprawnień w przedmiotowym zakresie, pomimo iż w jednakowym stopniu narażeni są na działanie chemikaliów wykorzystywanych w codziennej pracy w laboratoriach.
W tym też celu Biuro Kontroli KGP otrzymało polecenie zebrania danych dotyczących analizy zgłaszanego problemu i jego skali.


dot. kontynuowania procesu ucywilniania logistyki w Policji:

KGP stoi na stanowisku, iż w dalszym ciągu należy zmniejszać udział stanowisk policyjnych
w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Absurdem jest aby policjant wykonywał pracę, którą może wykonać pracownik Policji. Na chwilę obecną brak jest środków finansowych na ten cel, ale w związku z wdrażaną komputeryzacją wprowadzania danych do KSIP istnieje możliwość zastępowania policjantów pracownikami, którzy aktualnie zajmują się zagadnieniami związanymi z obsługą tego sytemu informatycznego. Wg danych uzyskanych od Komendanta Treli jest to około 1000 etatów, które można zagospodarować na UCYWILNIANIE stanowisk. Interfejs w KSIP ma zostać uruchomiony do końca I kwartału 2012 roku.

dot. funduszu prewencyjnego PZU:

Przedstawiciel naszego Związku Zawodowego Pracowników Policji stwierdził, iż ciężko zgodzić się z decyzjami Komendanta Treli w zakresie blokowania wypłat środków finansowych przyznawanych przez komisję z Centralnego Funduszu Prewencyjnego PZU. Komendant twierdzi, że takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko i zawsze są pisemnie uzasadnione. Po przytoczeniu przez kolegę J. Ćwiklińskiego dramatycznych przykładów strona służbowa stwierdziła, iż przeanalizowaniu musi zostać objęte zagadnienie, czy środki wydatkowane na dojazdy na leczenie są kosztami w rozumieniu przepisów dot. funduszu prewencyjnego PZU.

Zdaniem Komendanta należy również zastanowić się na możliwością rozszerzenia podmiotów uprawnionych do korzystania z Funduszu Prewencyjnego PZU o sieroty policyjne i emerytów. ZZPP jest otwarta na propozycje zmian nie tylko w zakresie zaproponowanym przez kierownictwo służbowe, ale również w zakresie zapisów usprawniających korzystanie z funduszu.

dot. profilaktycznej opieki zdrowotnej:

W związku a faktem, iż zawierane są nowe umowy z podmiotami zewnętrznymi w sprawie realizowania zadań związanych z profilaktyczną opiekę zdrowotną ZZPP zaproponowało kierownictwu KGP stworzenie wzorcowej umowy zawierającej tzw. pakiet minimum. Taka umowa wyeliminuje sytuacje wykonywania badań pracowniczych składających się tylko z wywiadu lekarskiego i wystawienia zaświadczenia dopuszczającego do pracy na zajmowanym stanowisku.
Problem umów będzie podlegał analizie Biura Kadr i Szkolenia KGP. O wnioskach zostaniemy poinformowani w najbliższym czasie.

dot. Centrum Usług Logistycznych (CUL):

Pan Komendant TRELA zadeklarował, że nie ma żadnych zagrożeń dla pracowników przekazanych z Policji do CUL. W 2012 roku wynagrodzenia tych 379 osób finansowane będą z takich samych środków jak to miało miejsce w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto będą następowały dalsze przejęcia pracowników do CUL - mowa jest przede wszystkim o transporcie. Z dniem 1 grudnia 2011 roku stacja KSP przy ul. Jagiellońskiej zostaje włączona do stacji przy ul. Iwickiej. Do CULu przystępują również Stacje Obsługi Pojazdów z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego (np. Poznań, Konin,Płock oraz Olsztyn i Elbląg z Warmińsko-Mazurskiego). W planie jest zbudowanie ogólnokrajowej sieci, nad czym czuwa dyrektor A. Lipnicki. Dodatkowo w zakresie zadań informatycznych w KGP planowane jest stworzenie Wydziału Obsługi Klienta Końcowego.

Uzyskaliśmy informację, że w ciągu 9 miesięcy 2011 roku CUL wypracował zysk brutto w kwocie 2 mln. 900 tys. zł. (po odliczeniu podatków, jest to kwota rzędu 2,2 – 2,3 mln. zł.) Na chwilę obecną zysk ten pozostanie w dyspozycji CUL, nie ma możliwości by środki te były przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji. Na tak początkowym etapie działalności tej instytucji nie można przeznaczać zysku na modernizację i usprawnienie funkcjonowania m.in. Stacji Obsługi Pojazdów funkcjonujących w Policji. Środki te w celu generowania zysków w pierwszej kolejności muszą być skierowane na dalszy rozwój i usprawnienia CUL.


J.S-T, M.K.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 23 2011 16:36:27
Reakcja na wystąpienie dotyczące awansowania pracowników
Jak pamiętamy nasza przewodnicząca Danuta Hus w swoim wystąpieniu na naradzie kierowniczej w dn. 20 września 2011 r. a także w pismie skierowanym do Komendanta Głównego Policji poruszyła problem awansowania pracowników cywilnych w Policji.
W efekcie tych działań Pan Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk w piśmie do Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji zwrócił uwagę na aspekt uwzlędniania w pierwszej kolejności przy obsadzie wolnych stanowisk, a więc w drodze awansu, członków służby cywilnej, którzy spełniają stosowne wymagania. Pan Komendant poprosił adresatów pisma o poprzedzania obsady wolnych stanowisk urzędniczych analizą aktualnego stanu zatrudnienia członków służby cywilnej.
Aby przeczytać to pismo, kliknij tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 24 2011 20:16:39
Awansowanie pracowników - korespondencja z KGP
Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus podczas odprawy kadry kierowniczej Policji w dniu 20 września 2011 r. zabrała głos w sprawie awansowania osób posiadających długi czas pracy, jednakże nie spełniających wymagań w zakresie wykształcenia. W efekcie otrzymaliśmy pismo podpisane przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdana Jóźwiaka dotyczące tego zagadnienia. Można je przeczytać po kliknięciu tutaj.
Przewodnicząca odniosła się do tego pisma, podkreślając, iż bardzo ważna jest możliwość awansowania długoletnich pracowników. Treść odpowiedzi skierowanej do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka można przeczytać klikając tutaj, a następnie tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 08 2011 13:01:03
Szkolenie i posiedzenie KK w Szczyrku

W dniach 28-30 września 2011 r. w Szczyrku odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy, BHP i SIP. Organizatorem szkolenia była Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji przy współpracy z Okręgową Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach.
Omówione zostały następujące tematy z zakresu prawa pracy:
- system prawa pracy,
- organy nadzoru nad warunkami pracy,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zmiana warunków umowy o pracę,
- czas pracy i system czasu pracy,
- rodzaje umów o pracę,
- choroba zawodowa.

Zagadnienia z zakresu BHP i SIP to:
- kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy,
- identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia,
- ocena ryzyka zawodowego,
- zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, rola SIP,
- zasady postępowania w razie pożaru i awarii.

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu w szkoleniu zamknęło dwa dni szkoleniowe.

Składamy serdeczne podziękowania dla p. mgr inż. Mirosława ŚCISKAŁA i p. mgr Mariusza NOWAKA - starszych inspektorów pracy z PIP w Katowicach. Profesjonalizm prelegentów oraz ciekawa forma prowadzenia szkolenia połączona z pokazami audiowizualnymi zyskała wysoką ocenę i uznanie wśród 50-osobowej rzeszy uczestników.

W dniu 29 września 2011 r. odbyło się również posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP.
Uroczyście pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę działaczy naszego związku:
Krzysztofa PILCH – członka Komisji Krajowej ZZPP oraz
Ryszarda ŻAK – Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy województwa dolnośląskiego.
Wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności na wiele przyszłych lat życia emeryta nasi koledzy otrzymali skromny upominek z dedykacją upamiętniającą wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ZZPP.
Zarówno Krzysztof PILCH, jak i Ryszard ŻAK zapowiedzieli, że do końca kadencji będą uczestniczyli w pracach związku, służyli radą i pomocą. Koledzy, jeszcze raz za wszystko serdecznie Wam dziękujemy.

W drugiej części posiedzenia Komisja Krajowa spotkała się z zaproszonymi gośćmi, którymi byli:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - Jan GAŁADYK,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – mł.insp. Zbigniew KLIMUS,
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi – mł.insp. Bogusław KĄKOL.

W trakcie spotkania rozmawiano o najważniejszych problemach pracowniczych dot.:
- działalności Centrum Usług Logistycznych oraz sytuacji pracowników w nim zatrudnionych,
- sytuacji materialnej pracowników Policji oraz stałego ubożenia naszej grupy pracowniczej.
Strona służbowa wyraziła zrozumienie dla naszej sytuacji. Jednak na chwilę obecną bardzo trudno jest znaleźć jakieś konkretne rozwiązanie zmieniające ten stan rzeczy. Zdaniem Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi mogłoby to być przygotowanie polityki kadrowo – płacowej dla całej Polskiej Policji. Polityki, która obowiązywałaby w każdej komendzie i stałaby się długoterminowym działaniem systemowym uzdrawiającym sytuację pracownika Policji. Wśród takich założeń programowych mogłoby się znaleźć podwyższanie wynagrodzeń pracownikom ze środków wygenerowanych na „oszczędnościach” wynikłych z niepełnego zatrudnienia czy absencji chorobowej pracowników. Jest to jednak działanie „czasowe”. Dla wszystkich pracowników Policji wzrostu wynagrodzeń można się spodziewać dopiero w roku 2013, co będzie skutkiem ustawy modernizacyjnej oraz ewentualnego odblokowania podwyżek tzw. inflacyjnych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w przyszłym roku nie mamy żadnych szans na wzrost wynagrodzeń.

W galerii zamieściliśmy zdjęcia, które można obejrzeć po kliknięciu TUTAJ,


Autor: J. S-T, M.K.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 07 2011 17:52:51
Korespondencja z KGP - o naszych wynagrodzeniach...
W odpowiedzi na pismo Viceprzewodniczącego Komisji Krajowej ZZPP Józefa Ćwiklińskiego, dotyczące sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji i ich wynagrodzeń, które zostało zamieszczone w jednej z poprzednich notek, prezentujemy korespondencję, jaką otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji.

Do poruszonych zagadnień odniosła się Dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik - kolejne strony pisma można przeczytać klikając kolejno:
1, 2, 3.

Swoje zdanie wyraził również Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Jacek Gil, kolejne strony pisma są dostępne po kliknięciu:
1, 2.

Odpowiedź skierowaną do nas przesłał Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - Jan Gaładyk. To pismo można przeczytać, klikając kolejno:
1, 2, 3, 4.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 05 2011 20:26:59
Służba cywilna w projekcie budżetu na 2012 r.
Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Zieliński, przesłał partnerom społecznym uczestniczącym w pracach Komisji Trójstronnej zestawienie najistotniejszych danych dotyczących finansowania z budżetu państwa służby cywilnej w 2012 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu budżetu na 2012 r. dotyczącym wynagrodzeń korpusu służby cywilnej, kwota bazowa dla obliczania wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej ma wynosić 1 873,84 zł.

Limit mianowań urzędników służby cywilnej ma w 2012 r. wynieść 500 osób. Na wynagrodzenia ma być przeznaczone 6 855 426 tys. zł. Środki na szkolenia tej grupy urzędników określono na 57 073 tys. zł.

Zaplanowano rezerwę celową, którą mają stanowić środki przeznaczone na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej, na skutki przechodzące z 2011 r. oraz na zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 r. i 2012 r. ekspertów w Urzędzie Patentowym. Kwota owej rezerwy to 7 876 tys. zł.źródło: www.fzz.org.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 04 2011 20:02:11
KONDOLENCJE
"Ci których kochamy,nie umierają nigdy,bo miłość to
nieśmiertelność"
Emily DickinsonŻadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po stracie najbliższej Osoby

Wiesławowi SIEWIERSKIEMU

- założycielowi i wieloletniemu
Przewodniczącemu FORUM Związków Zawodowych
Wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje z powodu
śmierci żony.
W trudnych chwilach i zawsze jesteśmy z Tobą.

Komisja Krajowa oraz wszyscy członkowie
Związku Zawodowego Pracowników Policji
w Katowicach[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 04 2011 14:59:22
Poseł Krystyna Łybacka pisze do Ministrwa SWiA
Prezentujemy pismo Pani Poseł Krystyny Łybackiej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pracowników cywilnych Policji. Jest to interwencja poselska będąca skutkiem naszego pisma skierowanego do Pani Poseł, o którym pisaliśmy wcześniej.
Aby zapoznać się z interwencją poselską, kliknij tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 03 2011 20:04:41
Pismo w sprawie udzielania informacji organizacjom związkowym.
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus skierowała pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka w sprawie udzielania przez stronę służbową informacji organizacjom związkowym. Z pismem tym można zapoznać się po kliknięciu tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 27 2011 19:45:29
Odpowiedź na nasze pismo w sprawie pracowników CUL
Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo skierowane do Komendanta Głównego Policji w sprawie pracowników Centrum Usług Logistycznych. Jak można przeczytać w jego treści, propozycja dotycząca zawarcia porozumienia, wysunięta z naszej strony - została odrzucona. Uzasadnienie tej decyzji znajduje się w piśmie, które można przeczytać po kliknięciu tutaj, a następnie tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 24 2011 18:36:18
Strona 56 z 61 << < 53 54 55 56 57 58 59 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk