[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Dalsze starania o podwyżkę wynagrodzeń...
Jak wspominałam wcześniej, nasz Związek nie ustaje w działaniach zmierzających do uzyskania podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. Viceprzewodniczący ZZPP Józef Ćwikliński wystosował kolejne pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, nawiązujące do wcześniejszej korespondencji w tym zakresie. Można je przeczytać klikając tutaj. Autor tego pisma powiedział w komentarzu do poprzedniej notki "myślę że nie należy się poddawać i uparcie robić swoje i tak właśnie robimy", nie poddawajmy się więc zbyt łatwo.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 27 2011 18:55:01
Odpowiedź MSWiA na pismo w sprawie podwyżek wynagrodzeń
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo dotyczące podwyżek dla pracowników cywilnych Policji. Można je przeczytać klikając tutaj a następnie tutaj.
Na pewno na tym nie zakończą się starania związku dotyczące poprawy sytuacji finansowej naszej grupy zawodowej.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 20 2011 17:11:54
Posiedzenie Komisji Krajowej, Biały Dunajec, 08-10.06.2011
W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w m. Biały Dunajec odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas obrad był problem przyznawania nagród z funduszu 3%. Jest to na chwilę obecną najbardziej drażliwy temat nurtujący pracowników Policji - wprowadzający najwięcej kontrowersji i w znacznym stopniu wpływającym na pogarszanie się atmosfery pracy w większości jednostek Policji.
Obecny na spotkaniu Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi p. Jan GAŁADYK zgodził się z twierdzeniem, iż zagadnienie jest bardzo drażliwe i m.in. dlatego w chwili obecnej stało się tematem artykułu zawartego w czerwcowym numerze miesięcznika „POLICJA 997”. To właśnie w tym materiale pt. „Trzyprocentówki” (do lektury artykułu serdecznie zapraszamy, link TUTAJ) przytoczona została wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji p. Jerzego MILLERA z dnia 24 stycznia br. polecająca komendantom : „…by nie unikali dyskusji na wszystkie sprawy i tematy, by w sposób przejrzysty i jasny dzielili środki finansowe w swoich jednostkach, by wypracowywali wspólny pogląd na sprawy pracownicze – gdyż każdy ma prawo zapytać, dlaczego nie dostał nagrody, premii, dodatku…”.
Jak twierdzi p. Jan GAŁADYK to regulamin stanowi jeden z podstawowych aktów prawnych, w którym to pracodawca powinien określić szczegółowe zasady podziału środków na wynagrodzenia, jakimi są również nagrody i wyróżnienia. Zapisy typu „wzorowe wypełnianie obowiązków, szczególne zasługi” są bardzo ogólne i należy je doprecyzować poprzez stworzenie jasnych, podanych do ogólnej wiadomości kryteriów podziału, częstotliwości ich dokonywania oraz orientalnej wysokości. W pełni zgadzamy się z przedstawicielem KGP, który w zasadzie powtórzył wypowiedzi naszych kolegów z ZZPP biorących udział w kwietniowym spotkaniu związków zawodowych z Komendantem Głównym Policji: gen. insp. Andrzejem MATEJUKIEM.
Szkoda tylko, że tak szybko przystąpiono do zmian w sposobie podziału nagród, lecz znacznie wolniej i oporniej, bądź wcale nie przystąpiono do zmian w dotychczasowych zapisach regulaminów nagród i premiowania. To bardzo zła praktyka, gdy bez wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych zaczęto już wprowadzać zmiany w życie. Nie dziwi nas więc powiększająca się frustracja oraz rodzące się pomiędzy współpracownikami antagonizmy związane z brakiem informacji na temat zasad podziału jedynych od kilku lat, dodatkowych środków finansowych. Naszym zdaniem taka forma tak mocno zaburza motywacyjny charakter nagród, że zabiła sens ich przyznawania.
Zgodnie z przytoczonymi we wspomnianym powyżej artykule orzeczeniami Sądu Najwyższego: uznanie nie może prowadzić do stosowania dowolności ani też do nadużywania kompetencji czy też do dyskryminowania określonych osób czy grup pracowniczych. Ponownie więc wnosimy do Pana Komendanta Głównego Policji o polecenie swoim podwładnym: komendantom wojewódzkim (stołecznemu) oraz powiatowym i miejskim Policji o podjęcie dialogu ze stroną związkową i uzgodnienie stanowisk nowelizacji regulaminów premiowania i nagradzania. Jak czytamy w wyroku SN z 19 grudnia 1990 r. IPR 170/900 może przecież zdarzyć się sytuacja, że pracownik z wielkim zaangażowaniem i efektywnie wykonywał swoje obowiązki, a nagrody nie otrzymał, ponieważ czymś podpadł przełożonemu. Takie działanie zakładu pracy należałoby uznać za dyskryminację, której zakaz wpisany został w treść art.18.3 par. 1 Kodeksu Pracy. Wyeliminowanie przypadków rażącego krzywdzenia pracowników, którzy będą dochodzić roszczeń na drodze sądowej winno się stać priorytetem w działaniu zarówno strony związkowej, jak i służbowej.
Kolejnym tematem poruszanym podczas posiedzenia Komisji Krajowej były problemy i zagadnienia związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Logistycznych tzw. CUL. Dzisiaj już wiemy, że na dzień 28 czerwca br. Komendant Główny Policji zwołał spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Policji dotyczącym szczegółowego omówienia wszystkich problemów i zagadnień związanych z tym pionierskim przedsięwzięciem.
Działalność nowo wybranych władz Forum Związków Zawodowych stanowiła również punkt programu obrad członków Komisji Krajowej ZZ PP.
Posiedzenie zakończono postanowieniami dotyczącymi dalszej wytężonej pracy naszych działaczy związkowych zmierzających do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych pracowników Policji a w szczególności:
- podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, właściwych stosunków międzyludzkich opierając się na zasadach godności ludzkiej i współżycia społecznego;
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy;
- działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno - bytowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji;
- integrowanie środowiska policyjnego,
- inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej.Zapraszamy do obejrzenia w naszej GALERII zdjęć z tego posiedzenia Komisji Krajowej.J.S-T, M.K, J.Ć.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 16 2011 20:59:50
Starania o podwyżkę wynagrodzeń
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Józef Ćwikliński wystosował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji. Opisał w nim naszą trudną sytuację finansową, wyrażając nadzieję, że Pan Minister podejmie kroki, aby uległa ona zmianie.
Aby zapoznać się z tym pismem, proszę kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 29 2011 23:01:15
Opinia Szefa Służby Cywilnej
Z wielkim zadowoleniem prezentujemy pismo Szefa Służby Cywilnej zawierające prośbę o traktowanie współdziałania ze związkami zawodowymi, w oparciu o istniejące przepisy prawa, jako istotnego elementu sprawnego zarządzania urzędem. Z pismem tym można zapoznać się klikając tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 29 2011 22:54:46
Sprawa wykupu mieszkań służbowych.
Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta Hus skierowała pismo do Komendy Głównej Policji z zapytaniem o możliwość wykupu mieszkań służbowych zajmowanych przez pracowników cywilnych Policji. Otrzymała pisemną odpowiedź na to pytanie od Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Piotra Kucia, z którą można zapoznać się po kliknięciu tutaj, a następnie - tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 01 2011 16:26:18
Informacja dotycząca alokacji stanowisk pracowników Policji c.d.
Pan Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Marek Walczak w odpowiedzi na pismo Vice Przewodniczącego Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach Józefa Ćwiklińskiego nadesłał pismo, wyjaśniające zagadnienie dotyczące alokacji etatów pracowników cywilnych. W efekcie prowadzonej korespondencji (która została zamieszczona na naszej stronie - patrz wcześniejsze wpisy dotyczące Zarządzenia 88 KGP) otrzymaliśmy informację, iż "z analizy posiadanych informacji wynika, że wykorzystanie stanowisk pracowniczych w poszczególnych województwach nie przekracza etatu nominalnego i wyłączenie stanowisk etatowych bez pokrycia finansowego powinno być formalnością". Z treścią pisma można zapoznać się klikając tutaj, a następnie - tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 01 2011 16:13:35
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji, 06 kwietnia 2011 r.
Dnia 6 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej MATEJUK,
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – Jan GAŁADYK
oraz dyrektorzy biur: logistyki, kadr i szkolenia, finansów oraz kontroli.

Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Komisji Krajowej ZZPP:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - Lubelski Zarząd Wojewódzki,
Małgorzata KUBAK - Lubelski Zarząd Wojewódzki.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- TRANSFERU PRACOWNIKÓW DO CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
To zagadnienie stanie się tematem odrębnego spotkania, w którym szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z m.in. przyłączaniem poszczególnych stacji obsługi do CUL (np. stacja z ul. Iwickiej (KGP) będzie włączona 1 sierpnia 2011 roku, zaś pozostałe stacje, z województw których komendanci wyrazili aprobatę
aby zostały przyłączone do CUL - od 1 września 2011 r.);

- REALIZACJI BUDŻETU Z 2001 ROKU
Otrzymaliśmy deklarację kierownictwa KGP, że na funduszu wynagrodzeń pracowników Policji nie będą dokonywane żadne przesunięcia na cele rzeczowe. Wszystkie wygospodarowane oszczędności w ramach § 401
i § 402 pozostaną u dysponentów i mogą być rozdysponowane wg uznania, byleby zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową.
Jedynie oszczędności wygospodarowane przez Komendy Wojewódzkie/Stołeczną Policji z dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały sprowadzone do budżetu KGP w celu opłacenia wysokiej składki na PFRON.
Ponadto otrzymaliśmy informację, że Biuro Finansów Komendy Głównej Policji przygotowało wieloletni plan finansowy na najbliższe 4 lata, w którym to znalazło miejsce na zapis dotyczący 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji począwszy od 2012 roku.

- ETAPU PRAC NAD PROGRAMEM MODERNIZACJI POLICJI NA LATA 2012 – 2015
Na chwilę obecną istnieją dwa projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2015.
W dniu 05 kwietnia br. Jerzy MILLER - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył wniosek do Donalda TUSKA - Premiera RP w sprawie kontynuowania prac nad tzw. ustawą modernizacyjną na lata 2012 – 2015.
W przygotowanym programie rządowym znalazł się zapis dotyczący planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w kolejnych latach obowiązywania ustawy: w drugim roku o 100,- i kolejnych po 150,- złotych w skali roku.
Program nie przewiduje zwiększenia ilości etatów cywilnych na kontynuowanie procesu przesuwania etatów policyjnych z komórek logistycznych do zadań podstawowych w Policji.

Drugi z projektów to projekt poselski autorstwa posła PIS Jarosława Zielińskiego. Projekt ten znacząco różni się od koncepcji opracowanej przez MSWiA. Czas modernizacji Policji przewidziano na cztery lata a wydatki zostały określone na kwotę 1 760 104 tys. złotych. Środki w wysokości 71 008 tys. złotych zaplanowane w poselskim projekcie ustawy będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia 1500 pracowników. Jednocześnie nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji.

- ZARZĄDZENIA KGP NR 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji
Gen. insp. Andrzej MATEJUK – Komendant Główny Policji przekonywał, iż nie ma zagrożenia zwalniania pracowników w wyniku alokacji etatów pomiędzy poszczególnym garnizonami. Wszystkie ruchy kadrowe w tym zakresie będą odbywały się wyłącznie na wakatach. W 2011 roku sprawa przesunięć etatowych została już zakończona.

- NAGRODY UZNANIOWE
Komendant Główny Policji podkreślał istotę wypracowania czytelnych kryteriów przyznawania pracownikom nagród uznaniowych. Uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminy nagradzania i premiowania stanowić mają bazę do przyznawania nagród pracownikom za wyróżniającą się starannością, dokładnością
i prawidłowością pracę. Tylko jasność kryteriów – zdaniem Komendanta, umożliwi przyznawanie nagród również
za działalność społeczną na rzecz Policji m.in. za rozpowszechnianie dobrego imienia Policji wśród społeczeństwa, jak również inne działania wpływające na poprawę wizerunku Policji.

- FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU
Problematyka Funduszu Prewencyjnego PZU analogicznie, jak zagadnienie związane z CUL wymaga odrębnego spotkania związanego z pochyleniem się nad tym tematem, w celu wypracowania nowych, skutecznych zasad funkcjonowania. Komendant Główny Policji oczekuje propozycji związanych
z przygotowaniem zmian do umowy umożliwiającej sprawniejsze korzystanie ze środków Funduszu Prewencyjnego.

- SPRAWY BHP
Dyrektor Biura Kontroli KGP zaprosił do zapoznania się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji za 2010 rok, która znajduje się w dostępnym w każdej jednostce INTRANECIE.


J.S-T, M.K, J.Ć.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 07 2011 18:02:15
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych ciąg dalszy.
W odpowiedzi na pismo Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji w Katowicach Józef Ćwikliński przesłał nadawcy pismo o następującej treści:

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij tutaj.

Pismo dyrektora kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator kwiecień 04 2011 13:35:36
Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, 3-4.03.2011 r.
W dniach 03-04 marca 2011 roku w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP we Wrocławiu. Podczas spotkania zostało przedstawione i przyjęte jednogłośnie uchwałą sprawozdanie fiannsowe za 2010 rok. Zgodnie z porządkiem obrad podjęto dyskusję na tematy:
- Zarządzenie nr 88 KGP w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji,
- funduszu prewencyjnego PZU,
- funduszu socjalnego,
- medycyny pracy,
- środków ochrony osobistej i środków czystości.
Przyjęto również uchwałę w sprawie "Preliminarz wydatków na 2011 rok".
W spotakniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. logistyki
insp. Andrzej Łuczyszyn.

W załączeniu galeria zdjęć z posiedzenia, aby je obejrzeć, kliknij TUTAJ.

żródło: DZW ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 23 2011 19:00:09
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania kierownictwa Komendy Głównej Policji. W związku z tym wystosowano pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzej MATEJUKA.

Klikając TUTAJ , można zapoznać się z treścią pisma.

Natomiast TUTAJ dostępna jest treść zarządzenia w wersji PDF.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 21 2011 22:38:21
Strona 56 z 60 << < 53 54 55 56 57 58 59 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk