[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Opinia Szefa Służby Cywilnej
Z wielkim zadowoleniem prezentujemy pismo Szefa Służby Cywilnej zawierające prośbę o traktowanie współdziałania ze związkami zawodowymi, w oparciu o istniejące przepisy prawa, jako istotnego elementu sprawnego zarządzania urzędem. Z pismem tym można zapoznać się klikając tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 29 2011 22:54:46
Sprawa wykupu mieszkań służbowych.
Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta Hus skierowała pismo do Komendy Głównej Policji z zapytaniem o możliwość wykupu mieszkań służbowych zajmowanych przez pracowników cywilnych Policji. Otrzymała pisemną odpowiedź na to pytanie od Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Piotra Kucia, z którą można zapoznać się po kliknięciu tutaj, a następnie - tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 01 2011 16:26:18
Informacja dotycząca alokacji stanowisk pracowników Policji c.d.
Pan Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Marek Walczak w odpowiedzi na pismo Vice Przewodniczącego Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach Józefa Ćwiklińskiego nadesłał pismo, wyjaśniające zagadnienie dotyczące alokacji etatów pracowników cywilnych. W efekcie prowadzonej korespondencji (która została zamieszczona na naszej stronie - patrz wcześniejsze wpisy dotyczące Zarządzenia 88 KGP) otrzymaliśmy informację, iż "z analizy posiadanych informacji wynika, że wykorzystanie stanowisk pracowniczych w poszczególnych województwach nie przekracza etatu nominalnego i wyłączenie stanowisk etatowych bez pokrycia finansowego powinno być formalnością". Z treścią pisma można zapoznać się klikając tutaj, a następnie - tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 01 2011 16:13:35
Spotkanie z Komendantem Głównym Policji, 06 kwietnia 2011 r.
Dnia 6 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie związków zawodowych z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Ze strony służbowej w spotkaniu udział wzięli:

Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej MATEJUK,
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi – Jan GAŁADYK
oraz dyrektorzy biur: logistyki, kadr i szkolenia, finansów oraz kontroli.

Z ramienia naszego związku w spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni przedstawiciele Komisji Krajowej ZZPP:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący KK ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - Lubelski Zarząd Wojewódzki,
Małgorzata KUBAK - Lubelski Zarząd Wojewódzki.

Tematyka spotkania dotyczyła:

- TRANSFERU PRACOWNIKÓW DO CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
To zagadnienie stanie się tematem odrębnego spotkania, w którym szczegółowo omówiona zostanie problematyka związana z m.in. przyłączaniem poszczególnych stacji obsługi do CUL (np. stacja z ul. Iwickiej (KGP) będzie włączona 1 sierpnia 2011 roku, zaś pozostałe stacje, z województw których komendanci wyrazili aprobatę
aby zostały przyłączone do CUL - od 1 września 2011 r.);

- REALIZACJI BUDŻETU Z 2001 ROKU
Otrzymaliśmy deklarację kierownictwa KGP, że na funduszu wynagrodzeń pracowników Policji nie będą dokonywane żadne przesunięcia na cele rzeczowe. Wszystkie wygospodarowane oszczędności w ramach § 401
i § 402 pozostaną u dysponentów i mogą być rozdysponowane wg uznania, byleby zgodnie z obowiązującą dyscypliną budżetową.
Jedynie oszczędności wygospodarowane przez Komendy Wojewódzkie/Stołeczną Policji z dodatkowych wynagrodzeń rocznych zostały sprowadzone do budżetu KGP w celu opłacenia wysokiej składki na PFRON.
Ponadto otrzymaliśmy informację, że Biuro Finansów Komendy Głównej Policji przygotowało wieloletni plan finansowy na najbliższe 4 lata, w którym to znalazło miejsce na zapis dotyczący 3% wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji począwszy od 2012 roku.

- ETAPU PRAC NAD PROGRAMEM MODERNIZACJI POLICJI NA LATA 2012 – 2015
Na chwilę obecną istnieją dwa projekty ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2015.
W dniu 05 kwietnia br. Jerzy MILLER - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył wniosek do Donalda TUSKA - Premiera RP w sprawie kontynuowania prac nad tzw. ustawą modernizacyjną na lata 2012 – 2015.
W przygotowanym programie rządowym znalazł się zapis dotyczący planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w kolejnych latach obowiązywania ustawy: w drugim roku o 100,- i kolejnych po 150,- złotych w skali roku.
Program nie przewiduje zwiększenia ilości etatów cywilnych na kontynuowanie procesu przesuwania etatów policyjnych z komórek logistycznych do zadań podstawowych w Policji.

Drugi z projektów to projekt poselski autorstwa posła PIS Jarosława Zielińskiego. Projekt ten znacząco różni się od koncepcji opracowanej przez MSWiA. Czas modernizacji Policji przewidziano na cztery lata a wydatki zostały określone na kwotę 1 760 104 tys. złotych. Środki w wysokości 71 008 tys. złotych zaplanowane w poselskim projekcie ustawy będą mogły być przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia 1500 pracowników. Jednocześnie nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji.

- ZARZĄDZENIA KGP NR 88 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji
Gen. insp. Andrzej MATEJUK – Komendant Główny Policji przekonywał, iż nie ma zagrożenia zwalniania pracowników w wyniku alokacji etatów pomiędzy poszczególnym garnizonami. Wszystkie ruchy kadrowe w tym zakresie będą odbywały się wyłącznie na wakatach. W 2011 roku sprawa przesunięć etatowych została już zakończona.

- NAGRODY UZNANIOWE
Komendant Główny Policji podkreślał istotę wypracowania czytelnych kryteriów przyznawania pracownikom nagród uznaniowych. Uzgodnione zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminy nagradzania i premiowania stanowić mają bazę do przyznawania nagród pracownikom za wyróżniającą się starannością, dokładnością
i prawidłowością pracę. Tylko jasność kryteriów – zdaniem Komendanta, umożliwi przyznawanie nagród również
za działalność społeczną na rzecz Policji m.in. za rozpowszechnianie dobrego imienia Policji wśród społeczeństwa, jak również inne działania wpływające na poprawę wizerunku Policji.

- FUNDUSZ PREWENCYJNY PZU
Problematyka Funduszu Prewencyjnego PZU analogicznie, jak zagadnienie związane z CUL wymaga odrębnego spotkania związanego z pochyleniem się nad tym tematem, w celu wypracowania nowych, skutecznych zasad funkcjonowania. Komendant Główny Policji oczekuje propozycji związanych
z przygotowaniem zmian do umowy umożliwiającej sprawniejsze korzystanie ze środków Funduszu Prewencyjnego.

- SPRAWY BHP
Dyrektor Biura Kontroli KGP zaprosił do zapoznania się z analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji za 2010 rok, która znajduje się w dostępnym w każdej jednostce INTRANECIE.


J.S-T, M.K, J.Ć.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 07 2011 18:02:15
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych ciąg dalszy.
W odpowiedzi na pismo Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji w Katowicach Józef Ćwikliński przesłał nadawcy pismo o następującej treści:

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij tutaj.

Pismo dyrektora kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator kwiecień 04 2011 13:35:36
Posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, 3-4.03.2011 r.
W dniach 03-04 marca 2011 roku w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się wyjazdowe posiedzenie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP we Wrocławiu. Podczas spotkania zostało przedstawione i przyjęte jednogłośnie uchwałą sprawozdanie fiannsowe za 2010 rok. Zgodnie z porządkiem obrad podjęto dyskusję na tematy:
- Zarządzenie nr 88 KGP w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji,
- funduszu prewencyjnego PZU,
- funduszu socjalnego,
- medycyny pracy,
- środków ochrony osobistej i środków czystości.
Przyjęto również uchwałę w sprawie "Preliminarz wydatków na 2011 rok".
W spotakniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. logistyki
insp. Andrzej Łuczyszyn.

W załączeniu galeria zdjęć z posiedzenia, aby je obejrzeć, kliknij TUTAJ.

żródło: DZW ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 23 2011 19:00:09
Sprzeciw w sprawie nowych naliczeń etatowych.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania kierownictwa Komendy Głównej Policji. W związku z tym wystosowano pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzej MATEJUKA.

Klikając TUTAJ , można zapoznać się z treścią pisma.

Natomiast TUTAJ dostępna jest treść zarządzenia w wersji PDF.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 21 2011 22:38:21
Pismo dot. projektu ustawy o modernizacji Policji
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Józef Ćwikliński w imieniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosował pismo do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego. Dotyczy ono projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 2012 -2015”

Aby zapoznać się z jego treścią kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 02 2011 20:33:59
Komisja Krajowa Łuków 20-21.01.2011 r.
W dniach 20-21 stycznia 2011 r. w Łukowie miało miejsce posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas spotkania zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Związku oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Został również przedstawiony i przyjęty plan finansowy na rok 2011. Przedmiotem obrad był także problem alokacji etatów pomiędzy garnizonami oraz powstanie Centrum Usług Logistycznych (CUL). Dyskutowano też o zasadach podziału nagród 3% oraz poruszono problem funkcjonowania funduszu prewencyjnego PZU. Przed podsumowaniem obrad omówiono również sprawy dotyczące Forum Związków Zawodowych.Więcej zdjęć w GALERII, aby je obejrzeć kliknij TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 29 2011 23:00:58
Prośba o 1% - POMÓŻMY
Na naszej stronie zamieszczamy APEL małego Rafała Urbańskiego z prośbą o przekazywanie 1% podatku na jego konto w fundacji "Słoneczko". Jeśli podczas wypełniania PITu zaznaczymy że chcemy aby część naszego podatku trafiła na konto fundacji pomożemy chłopcu smiley
Treść APELU i wszystkie dane niezbędne do wypełnienia PITu znajdziesz, klikając TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 17 2011 20:55:15
RACJONALIZACJA NAS NIE OBEJMIE
Działania lobbingowe strony związkowej przyniosły sukces. Pracownicy cywilni Policji będą wyłączeni z planowanych zwolnień w administracji rządowej! Dnia 3 grudnia odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2013. Zgodnie z poprawkami, które zostały przyjęte, nasza grupa zawodowa została wyłączona spod działania tej ustawy. Jest to wspaniałe uwieńczenie działań związków zawodowych działających w Policji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 04 2010 19:44:39
Strona 58 z 61 << < 55 56 57 58 59 60 61 >
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk