[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI DLA CIEBIE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 15 2020 22:56:06
INFORMACJA O POSTĘPIE PRAC W ZAKRESIE PRZYZNANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ CZŁONKOM SŁUŻBY CYWILNEJ

Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż na III kwartał bieżącego roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Podajemy tę informację za Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, która w Biuletynie Informacji Publicznej (TUTAJ)
opublikowała wykaz prac legislacyjnych, w tym nad wskazaną powyżej zmianą rozporządzenia, stanowiącą realizację zainicjowanych przez związki zawodowe regulacji, umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, członkom służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistyki. Obecnie ci członkowie korpusu służby cywilnej, nie są objęci uprawnieniami, które posiadają funkcjonariusze Policji pełniący służbę w tych laboratoriach, realizując często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej. Policjantom tym przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy, w wymiarze zależnym od stopnia szkodliwości.

Procedowana aktualnie przez Szefa Służby Cywilnej zmiana w rozporządzeniu przyznaje adekwatne do policjantów uprawnienia również członkom korpusu służby cywilnej.

Przypominamy, iż zmiana przedmiotowego rozporządzenia jest efektem wielu lat pracy organizacji związkowych, w tym również prac Podzespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, działającym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym aktywnie uczestniczyły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 11 2020 23:04:15
WSZYSTKIE ZARZĄDY ZZPP W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Z radością informujemy, że Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisania wszystkich naszych nowych zarządów do swojego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji (...). Wpis TUTAJ.

Przypominamy, że Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 roku, pełniąc dwie zasadnicze funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Funkcja legalizacyjna polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często jest to jednoznaczne z uzyskaniem osobowości prawnej).

Satysfakcja z uformienia wszystkich naszych zarządów w KRS jest tym większa, że nawet w dobie koronawirusa oraz informacji na oficjalnych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, że mogą nastąpić wydłużenia podczas rozpatrywania wniosków, nie zajęło to naszej organizacji zbyt dużo czasu, a Sąd Rejonowy w Katowicach, właściwy do dokonania wpisów, nie stwierdził żadnych błędów w załączonych do wniosku dokumentach, w tym podjętych uchwałach.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 04 2020 23:08:20
ZZPP W SENACIE RP
W dniu 30 czerwca 2020 roku w gmachu Senatu RP odbyło się posiedzenie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu.

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu izby wyższej, zwanej również izbą zadumy, zadumy nad prawem, uczestniczyła Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Pomimo faktu, iż w planie obrad tej Komisji znajdowało się jedynie zagadnienie odnoszące się stricte do funkcjonariuszy Policji (wniesiono kilkanaście poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji), zadaniem naszej Przewodniczącej było zwrócenie uwagi na problematykę pracowników Policji - blisko 25 tysięcznej grupy zawodowej, bez której Policja nie może prawidłowo funkcjonować i wywiązywać się z ustawowo nałożonych zadań. Koleżanka Danuta HUS zabrała głos, że skoro mówi się o zmianach w Ustawie o Policji to dlaczego nie jest tam wpisany pracownik Policji? Wpisanie ułatwiłoby naszym zdaniem uregulowanie wielu spraw np. płatnych nadgodzin, ścieżki awansu, kwesti dodatkowych urlopów za warunki szkodliwe czy stworzenia systemu motywacyjnego.
Do zgłoszonej tematyki odniósł się Wiceminister Maciej WĄSIK, który poinformował, że w przygotowaniu jest rozporządzenie dot. ujednolicenia kwesti dodatkowych urlopów za warunki szkodliwe.

Mamy nadzieję, że uwagi zgłoszone przez Przewodniczącą naszej organizacji związkowej zapadną senatorom w pamięć i spowodują "zadumanie" nad losem naszej grupy zawodowej otwierając drogę do rozwiązywania problemów, z którymi Związek Zawodowy Pracowników Policji występuje do naszych decydentów w państwie.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 02 2020 20:40:44
WSPÓLNE ŚWIĘTO[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 24 2020 15:01:53
ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 23 2020 22:08:28
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2020 00:30:47
ZZPP POLECA ARTYKUŁ W GAZECIE POLICJA 997
W bieżącym roku Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK obchodzi jubileusz trzydziestu lat służby. Z tej okazji redaktor Piotr MACIEJCZAK przeprowadził z Panem Generałem wywiad. W najnowszym numerze gazety POLICJA 997 w artykule pt. "Najważniejsza była zmiana mentalności" padły również pytania o pracowników Policji.

Miło przeczytać, że Szef polskiej Policji w wypowiedzi o pracownikach wspomniał również o swojej współpracy z przedstawicielami pracowniczych związków zawodowych, cyt.:

"...Cały czas pozostaję w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych i z ogromną uwagą wsłuchuję się w ich propozycje..."

Potwierdzamy słowa Pana Generała, z którym utrzymujemy stały kontakt.
Związek Zawodowy Pracowników Policji, jako jedna z największych, reprezentatywnych organizacji związkowych działających na rzecz środowiska pracowników Policji, postrzega tę współpracę bardzo pozytywnie. Bez wsparcia Pana Komendanta Głównego nie udałoby się nam przeprowadzić wielu inicjatyw oraz rozwiązać wielu problemów. Zawsze mogliśmy liczyć na szybką reakcję ze strony gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA na zgłaszane przez nas zagadnienia, po tym, jak nie udawało nam się rozwiązać ich na niższych szczeblach zarządzania w Policji.

Gorąco więc polecamy przeczytanie tego wywiadu TUTAJ, jak i całego, lipcowego numeru POLICJI 997.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 16 2020 21:39:04
XX-lecie Związku Zawodowego Pracowników Policji[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 21 2020 12:30:50
GORĄCA INFORMACJA O SPOTKANIU PRACOWNICZYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z WICEMINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

W dniu dzisiejszym, 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych reprezentujących pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji z Wiceministrem Maciejem WĄSIKIEM. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Koleżanka Danuta HUS.
W trakcie spotkania zostały poruszone następujące sprawy:

1. Potwierdzenie o niewprowadzaniu redukcji zatrudniania i płac wśród pracowników podległych MSWiA. Minister WĄSIK potwierdził, że nie będzie zwolnień i zmniejszania wynagrodzenia w służbach mundurowych.

2. Sytuacja finansowa Policji: czy będą cięcia w budżecie Policji w 2020 roku? Minister WĄSIK stwierdził, że będzie korekta budżetu, ale cięcia nie będą dotyczyły służb mundurowych.

3. Sytuacja płacowa pracowników w odniesieniu do innych urzędów. Czy ruszą prace nad nowym programem rozwoju Policji? Po przedstawieniu przez Przewodniczącą ZZPP Danutę HUS szczegółowych danych dotyczących wynagrodzeń pracowników, Minister WĄSIK wyraził swoje ogromne zdziwienie faktem, że jesteśmy najniżej wynagradzaną grupą zawodową w administracji rządowej i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby tę sytuację zmienić. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi m.in. w podpisanym przez nasz związek zawodowy porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jesienią br. ruszą prace nad nowym programem rozwoju. Jednakże Minister jest przeciwnikiem powoływania zespołów i prawdopodobnie projekt nowej ustawy zostanie opracowany w MSWiA, a strona związkowa dostanie dokument do zaopiniowania. Pocieszające jest to, że Minister zadeklarował, że tym razem bardziej doszacowane zostaną stanowiska cywilne.

4. Jakie są oczekiwania Ministra w zakresie współpracy? Minister WĄSIK stwierdził, że chętnie będzie z nami współpracował, ale oczekuje konkretnych propozycji zmian, które można uregulować rozporządzeniami, zaznaczając, że skutki finansowe takich zmian muszą być "akceptowalne".

5. Funkcjonariusze w służbach wspomagających. Na naszą informację, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba etatów policyjnych w służbie wspomagającej wzrosła o 138, z wielkości 2877 w 2016 roku do 3015 w roku bieżącym (mówimy o KGP, KWP i KPP/KMP), Minister po raz kolejny zadziwił się przedstawionymi danymi podsumowując ten fakt stwierdzeniem, że jest to działanie nieekonomiczne i niesprawiedliwe w stosunku do pracowników Policji. Czas epidemii koronawirusa zaburzył nabór do służb, w efekcie powodując wzrost wakatów wśród funkcjonariuszy, więc na pewno przyjrzy się dokładnie temu zagadnieniu.

6. Ujednolicenie przepisów w zakresie dodatku szkodliwego, wysokości odpraw i jubileuszy. Minister jest przeciwny wpisaniu pracowników do ustawy o Policji, ponieważ jego zdaniem zmieni to pragmatykę. Kiedy strona związkowa przedstawiła mnóstwo argumentów za takim rozwiązaniem ujednolicającym rozbieżności np. w zakresie odpraw, jubileuszy czy też dodatków szkodliwych, stwierdził, że jeszcze się zastanowi nad przedmiotowym zagadnieniem.

7. Czy będą nagrody z okazji święta Policji? Jeśli Komendant Główny Policji, tak jak w przypadku funkcjonariuszy, znajdzie pieniądze w swoim budżecie, to nagrody będą przyznane, ale raczej z budżetu MSWIA takich środków nie otrzymamy.

To tak na szybko, gorące informacje z dzisiejszego spotkania.


Źródło: materiały własne Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 17 2020 18:30:31
PROSTE PYTANIA TRUDNE ODPOWIEDZI

Działania Związku Zawodowego Pracowników Policji, które zaskutkowały pisemnym zapewnieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji TUTAJ, że resort nie planuje działań zmierzających do redukcji zatrudnienia czy zmniejszenia wynagrodzeń pracowników Policji to tylko jeden element planu, który realizujemy w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia naszej grupy zawodowej.
W związku z tym, że problem wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej zawarty w postanowieniach art. 15zzzzzo ust. 1 tzw. "Tarczy 2.0", leży w gestii Premiera oraz całej Rady Ministrów, uznaliśmy, że zapewnienia MSWiA mogą okazać się niewystarczające. Podjęliśmy więc dalsze działania polegające na monitorowaniu bieżącej sytuacji. Stale przedstawiamy parlamentarzystom naszą niekorzystną sytuację kadrowo-płacową.

Akcentujemy przede wszystkim:
- charakter i liczebność realizowanych zadań,
- wysokość wynagrodzeń i brak ich powiązania z odpowiedzialnością ponoszoną przez pracowników,
- problem utrzymania najbardziej wykwalifikowanych kadr.

Próby przekonania Rady Ministrów przez naszą organizację związkową nadal są niezadawalające. Szukamy więc nowych, jeszcze skuteczniejszych możliwości zapobiegania negatywnym skutkom epidemii Covid-19 dla gospodarki. Podkreślamy, że ograniczenie kosztów osobowych najbiedniejszej grupy pracowniczej w administracji rządowej nie jest rozwiązaniem problemu.
W odpowiedzi na nasze monity Szef Służby Cywilnej wysłał odpowiedź. Okazało się, że na nasze proste pytania nie można udzielić prostych odpowiedzi.
Ze smutkiem stwierdzamy, że po raz kolejny duża ilość słów mówiących o oczywistych dla nas sprawach nie przełożyła się na treści rozwiązujące palące problemy pracowników Policji. Z resztą, sami oceńcie: Pismo z Zespołu Analiz Prawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 14 2020 21:41:01
Strona 7 z 61 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk