[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ZASADY WZROSTU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami TUTAJ zamieszczamy pismo wraz z zatwierdzonymi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji "Zasadami wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2020 roku".[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 31 2020 20:01:37
PODWYŻKI 2020 C.D.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 30 2020 20:29:07
PODWYŻKI 2020 C.D.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 29 2020 14:07:46
PODWYŻKI 2020 C.D.

Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał informację z Biura Finansów KGP, że data 10 kwietnia br., jest terminem wypłaty wyrównania 6% podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji za okres od 1 stycznia 2020 roku.

Jedynym hamulcem przed podjęciem przez służby kadrowe przygotowania aneksów do umów jest brak podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod przegłosowaną przez Sejm RP w dniu 27 marca br. ustawą budżetową na rok 2020.

Nadmieniamy również, że w dniu 26 marca br. otrzymaliśmy od dra Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi projekt "Zasad podwyżek dla pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2020 r.". Związek Zawodowy Pracowników Policji zaakceptował przesłaną propozycję. Z chwilą podpisania jej przez Komendanta Głównego Policji natychmiast podamy ją do powszechnej wiadomości.


Źródło: materiały własne ZZPP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 28 2020 14:15:12
PODWYŻKI 2020
Pora oficjalnie zapytać, a przestać spekulować
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 25 2020 21:20:27
ROZWAŻANIA NA TEMAT FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Pismem z dnia 12 marca 2020 roku (l.dz. DBI-WODO-0667-3-41/2020) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA udzielił odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnianie informacji publicznej dotyczący wielkości funduszu wynagrodzeń w części budżetowej 42 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz rezerwy celowej na realizację, w ramach Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020, przedsięwzięcia p.n. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz członków korpusu służby cywilnej służb resortu spraw wewnętrznych w latach 2019 i 2020.

Dopiero powyższe informacje wraz z danymi przekazanymi naszej organizacji związkowej przez Pana nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA, Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji, pozwalają na wstępną analizę poziomu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Policji w bieżącym roku.

Wielkość funduszu wynagrodzeń na rok 2020 jest pochodną wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Policji w 2019 roku. Ubiegły rok w tym obszarze przedstawiał się następująco.


Ustawa budżetowa na rok 2019 uwzględniała również środki na przeprowadzenie od 1 lipca 2019 roku podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji.
Na mocy § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, dotyczącego podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji uzgodnione zostało, że od dnia 1 stycznia 2020 r. pracownicy Policji otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który ustalony został w ustawie budżetowej na rok 2020 w wielkości 106 %.


Środki na wynagrodzenia w 2019 roku obejmowały fundusz wynagrodzeń przyjęty ustawą budżetową oraz środki z rezerwy celowej na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” z Programu modernizacji Policji.
Jednocześnie planując budżet na 2020 rok należało uwzględnić skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2019 r., które według danych zeprezentowanych przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wynoszą łącznie 36 320 000 zł. Sześcioprocentowy wzrost środków na wynagrodzenia wynosi więc 65 375 700 zł.


Porównując naliczony fundusz wynagrodzeń z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu równego 106% z danymi wynikającymi z ustawy budżetowej na 2020 roku należy stwierdzić, że różnica wynosi 1 112 700 zł, stanowiąc poniżej 0,1% funduszu wynagrodzeń i może świadczyć o niezagrożeniu gwarantowanej Porozumieniem podwyżki.

Konkludując: brak jakichkolwiek rezerw, przy koniecznych dodatkowych nakładach wynikających z wprowadzenia płacy minimalnej, stanowią asumpt dla Związku Zawodowego Pracowników Policji do podjęcia starań o dodatkowe środki na wynagrodzenia naszej grupy zawodowej.


Źródło: materiały własne ZZPP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 22 2020 19:47:31
DZIELIĆ SIĘ NAJLEPSZYM
W marcowym numerze magazynu "Policja 997" ukazał się artykuł z serii "Kobiety w Policji" przedstawiający sylwetkę Lucyny JAWORSKIEJ-WOJTAS.

Polecamy lekturę tego materiału prasowego, który przedstawia Przewodniczacą Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Poznaniu. Z dniem 17 marca br. wraz z całym zarządem wojewódzkim kol. Lucyna JAWORSKA-WOJTAS przeszła do naszej organizacji związkowej, o czym z dumą informowaliśmy na stronach internetowych ZZPP.

Cyt. za administratorem Fan Page na portalu społecznościowym Facebook "Związek Zawodowy Pracowników Policji - Wielkopolska:

"Oto sylwetka nietuzinkowej osoby. Człowieka o dobrym sercu, walecznej duszy i ciele pełnym energii. Do tego wszytkiego z niewyobrażalną ilością zainteresowań. Moim zdaniem takimi cechami powinien charakteryzować się prawdziwy przywódca. Dobrze, że jest po naszej stronie 🙂".

Tytuł artykułu to "Dzielić się najlepszym". Zapraszamy do czytania.Dodatkowo, na dowód jakim empatycznym człowiekiem jest kol. Lucyna JAWORSKA-WOJTAS, zamieszczamy TUTAJ Jej pismo adresowane do pracowników Policji garnizonu wielkopolskiego, które jest również głosem całej naszej organizacji do wszystkich pracowników Policji w kraju.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 22 2020 15:36:31
INFORMACJA W SPRAWIE AKCJI BEZ KARENCJI PZU W PROGRAMIE POLICJA 2015.

Uprzejmie przekazujemy informację PZU dotyczącą rozpoczęcia akcji bez karencji w programie Policja 2015:

"Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy promocję ubezpieczenia PZU Życie SA Policja 2015.
W związku z tym, funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin (w tym partnerzy życiowi) przystępujący do ubezpieczenia z datą początku odpowiedzialności: 1 kwietnia 2020 roku, 1 maja 2020 roku, 1 czerwca 2020 roku nie będą mieli karencji.

Zniesienie karencji dotyczy wszystkich zdarzeń objętych grupowym ubezpieczeniem na życie.

Zniesienie karencji ma zastosowanie zarówno w stosunku do osób nowo przystępujących do ubezpieczenia jak i osób dotychczas ubezpieczonych, które zmieniają wariant".


Źródło: https://policja-ubezpieczenia.pl/


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 19 2020 19:57:02
KOMUNIKAT PZU W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 19 2020 13:49:35
ODPOWIEDŹ W SPRAWIE MODERNIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW POLICJI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED WIRUSEM COVID-19 W KGP

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 19 marca 2020 roku, do Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłynęła odpowiedź Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pana dra Tomasza SZANKINA na pismo z dnia 16 marca br. dotyczące pracowników KGP w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19. Pismo Pana Pełnomocnika TUTAJ.

Zostaliśmy poinformowani, że Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, polecił zrealizować postulaty zawarte w naszym piśmie, które już z dekretacją zamieszczamy TUTAJ.

Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że Pan Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji przekazał przedmiotową sprawę do realizacji Dyrektorowi Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Panu insp. Jarosławowi SIEKIERSKIEMU. Informacja TUTAJ.

Jednym ze statutowych zadań naszego związku jest współpraca z kierownictwem służbowym w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Policji. Staramy się z całych sił wywiązywać z tego zadania, a takie odpowiedzi i reakcja mądrego kierownictwa tylko napędza do działania. Dziękujemy Panu Generałowi za szybką i skuteczną reakcję.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 19 2020 12:48:39
ROŚNIEMY W SIŁĘ

Dzięki naszemu zaangażowaniu i wykazywanej aktywności w realizacji zadań statutowych dwa nowe garnizony przyłączyły się do naszej organizacji związkowej.

Serdecznie witamy w szeregach Związku Zawodowego Pracowników Policji: Łódzki Zarząd Wojewódzki oraz Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Przyjęcie w nasze szeregi blisko tysięcznej rzeszy związkowców daje nam jeszcze większe możliwości i motywuje do działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej i zawodowej pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 18 2020 18:48:46
Strona 8 z 60 << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk