[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ODPOWIEDŹ W SPRAWIE MODERNIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW POLICJI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED WIRUSEM COVID-19 W KGP

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 19 marca 2020 roku, do Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłynęła odpowiedź Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pana dra Tomasza SZANKINA na pismo z dnia 16 marca br. dotyczące pracowników KGP w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19. Pismo Pana Pełnomocnika TUTAJ.

Zostaliśmy poinformowani, że Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, polecił zrealizować postulaty zawarte w naszym piśmie, które już z dekretacją zamieszczamy TUTAJ.

Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że Pan Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji przekazał przedmiotową sprawę do realizacji Dyrektorowi Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Panu insp. Jarosławowi SIEKIERSKIEMU. Informacja TUTAJ.

Jednym ze statutowych zadań naszego związku jest współpraca z kierownictwem służbowym w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Policji. Staramy się z całych sił wywiązywać z tego zadania, a takie odpowiedzi i reakcja mądrego kierownictwa tylko napędza do działania. Dziękujemy Panu Generałowi za szybką i skuteczną reakcję.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 19 2020 12:48:39
ROŚNIEMY W SIŁĘ

Dzięki naszemu zaangażowaniu i wykazywanej aktywności w realizacji zadań statutowych dwa nowe garnizony przyłączyły się do naszej organizacji związkowej.

Serdecznie witamy w szeregach Związku Zawodowego Pracowników Policji: Łódzki Zarząd Wojewódzki oraz Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Przyjęcie w nasze szeregi blisko tysięcznej rzeszy związkowców daje nam jeszcze większe możliwości i motywuje do działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej i zawodowej pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 18 2020 18:48:46
APEL ZZPP O ZMINIMALIZOWANIE ZAGROŻENIA ZARAŻENIA SIĘ COVID-19 WŚRÓD PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu dzisiejszym 16 marca, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała dwa pisma dot. propozycji rozwiązania problemu zwiazanego z wprowadzeniem rozwiązań skutkujących zminimalizowaniem obecności pracowników Policji w pracy, przy zachowaniu prawidłowego toku funkcjonowania jednostek Policji.

Jedno z pism adresowane jest do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA i ma na względzie dobro pracowników podległych Panu Komendantowi w samej Komendzie Głównej Policji w realiach panującej pandemi koronawirusa. Pismo do zapoznania TUTAJ.
Drugie z pism zostało wysłane do Komendantów Policji: CBŚP, Stołecznego, Wojewódzkich, Miejskich/Powiatowych/Rejonowych w kraju, gdzie zaproponowaliśmy:
1. Ograniczenie ilości osób przebywających w pomieszczeniach.
2. Zabezpieczenie pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej.
3. Rozważenie skrócenia godzin pracy w komórkach/zespołach w systemie
naprzemiennym np. po 4-6 godziny dziennie lub pracy co drugi dzień.
4. Zlecania pracownikom pracy zdalnej.
Pismo do zapoznania TUTAJ.

To samo pismo-komunikat zostało przesłane do Przewodniczących naszych organizacji związkowych z apelem o monitorowanie sytuacji i zgłaszanie problemów, jak i pomysłów, które zwiększą bezpieczeństwo pracowników Policji, a tym samym naszych rodzin.

Zapraszamy do lektury.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 16 2020 21:28:01
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY SPOWODOWANY COVID-19 - WYJAŚNIEŃ KILKA

W związku z wieloma zapytaniami wystosowanymi do naszej organizacji związkowej w kwestii dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci, który można brać z uwagi na zagrożone epidemiologiczne przypominamy, że art. 4 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) mówi, cyt.:

"1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni."

Wyjaśniamy, że:
1. Ustawa weszła w życie w dniu 8 marca 2020 roku, a traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie. Stąd wniosek, że w tym okresie mogą być udzielane zasiłki opiekuńcze na dzieci do lat 8, przy zachowaniu jednego warunku, że szkoły, przedszkola, żłobki pozostają zamknięte. Czyli: ten dodatkowy zasiłek, na chwilę obecną, przysługuje od 12 do 25 marca, czyli w okresie zamknięcia szkół itp. z powodu koronawirusa.

2. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

3. Zasiłek przysługuje zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, tj. za cały okres - także za dni wolne od pracy, jeśli wpisanie zostany w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskazane zostaną w oświadczeniu.

4. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

6. Zasiłek nie przysługuje rodzicom dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do szkół, żłobków, przedszkoli.

Aktualna na dzień dzisiejszy ustawa do zapoznania TUTAJ.

Źródło: materiały własne
oraz
https://pulsmedycyny.pl/co-reguluje-ustawa-ws-koronawirusa-sars-cov-2-i-covid-19-984713
oraz
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 16 2020 19:16:13
LIST SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ DO KIEROWNIKÓW URZĘDÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W dniu 9 marca br. Szef Służby Cywilnej przesłał do dyrektorów generalnych KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich pismo związane z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2.

Minister Dobrosław DOWIAT-URBAŃSKI zalecił, aby w uzasadnionych przypadkach kierownicy urzędów, które wchodzą w skład służby cywilnej, polecili swoim pracownikom pracę zdalną. Możliwość taką dała im ustawa z 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374).

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełną treścią listu TUTAJ.


Źródło: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2020 21:06:07
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI PRACY ZDALNEJ W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

W dniu dzisiejszym, czyli 15 marca 2020 roku nasza organizacja związkowa ZZPP wystąpiła do gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA z zapytaniem czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem są może jakieś ustalenia lub propozycje odnośnie możliwości wysłania pracowników Policji do pracy zdalnej, może wprowadzenia krótszego czasu pracy lub pracy zmianowej, która miałaby na celu zmniejszenie ilości osób przebywających o tej samej porze, w jednym pomieszczeniu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż Pan Generał przekazał przełożonym polecenia dotyczące możliwości pracy zdalnej pracowników Policji, jeżeli tylko występują takie możliwości nie zakłócające prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Policji.

W związku z powyższym informujemy, że pracownik ma możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej na wniosek złożony w formie elektronicznej lub papierowej.
Co do zasady pracodawca, jeśli ma taką możliwość, powinien zaakceptować wniosek pracownika o pracę zdalną. Może jednak odmówić, gdy nie ma obiektywnych możliwości świadczenia pracy w ten sposób, bądź też taka forma pracy będzie miała negatywny wpływ na działalność pracodawcy.

Sam wniosek o telepracę ze strony pracownika nie został precyzyjnie określony. Czysto teoretycznie więc mógłby się ograniczać do stwierdzenia, iż pracownik pragnie wykonywać pracę w takiej formie i wnosi o stworzenie mu takiej możliwości. Wskazanym jednak by było wskazanie uzasadnienia, jak i określenie ram czasowych jej wykonywania.

Prosimy więc o rozważne podejście do sprawy i składanie wniosków o pracę zdalną do swoich przełożonych właściwych w sprawach osobowych, którzy zgodnie z art. 3 obowiązującej od kilku dni "specustawy" o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Podkreślamy jednak, że decyzja o pracy zdalnej jest arbitralnym uprawnieniem każdego pracodawcy i co ciekawe, nie musi on zachowywać żadnej szczególnej formy, by zlecić pracownikowi pracę w domu – wystarczy ustne polecenie albo wiadomość e-mail od przełożonego.

Pracodawca może skierować do domu dowolną ilość razy, odwoływać pracowników z takiej kwarantanny i postanawiać o pracy zdalnej ponownie, a także skrócić oraz wydłużyć jej okres. Taki stan rzeczy będzie możliwy aż do 4 września br. – właśnie wtedy upływa przewidziany w ww. ustawie okres 180 dni jej obowiązywania.

W przypadku, gdyby ktokolwiek z pracowników posiadał jakieś pomysły dotyczące innych sposobów na modernizację pracy pracowników Policji w tych trudnych czasach zagrożenia na zachorowanie na koronowirusa prosimy o kontakt z naszą organizacją związkową. Deklarujemy przekazanie rozsądnych pomysłów do kierownictwa polskiej Policji, bo dobro i zdrowie pracowników Policji jest celem nadrzędnym naszego Związku.


Źródło: materiały własne
oraz
https://szukampracy.pl/blog/praca-zdalna-i-jej-uregulowanie-prawne/amp/
oraz
https://m.sadeczanin.info/gospodarka/koronawirus-praca-zdalna-wystarczy-ustne-polecenie-pracodawcy-albo-e-mail


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2020 17:01:13
ZESPÓŁ DO OKREŚLANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW POLICJI
W 2019 roku dr Tomasz SZANKIN – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi, jako Przewodniczący Zespołu do określenia dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, powołanego decyzją Komendanta Głównego Policji nr 4 z dnia 15 stycznia 2019 roku, zwołał 9 posiedzeń, na których Zespół kontynuował prace ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji poprzez aktywną współpracę pracodawcy ze stroną społeczną. Skupił się na rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, w szczególności – na wskazaniu możliwości sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej, pozyskiwaniu opinii i uzgodnień stanowisk związków zawodowych, a także określaniu dobrych praktyk w obszarze motywowania, rozwoju i szkoleń pracowników Policji. Działania te stanowią niezbędny element wzmacniania systemu motywacyjnego pracowników Policji i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

Stąd na posiedzeniach zostały omówione, uzgodnione i opracowane:
1. w dniu 13 lutego 2019 roku – zasady wzrostu od dnia 01.01.2019 r. wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w tym zaznaczenie problematycznego zagadnienia związanego z uregulowaniem zasad przyznawania podwyżek urzędnikom mianowanym w służbie cywilnej,

2. w dniu 13 marca 2019 roku – realizacja podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020”,

3. w dniu 11 kwietnia 2019 roku – analiza wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie Zespołu MSWiA do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą urlopów dodatkowych za pracę w warunkach szkodliwych, zasad stosowania premii regulaminowej i wzrostu wynagrodzenia pracowników w roku 2020,

4. w dniu 23 maja 2019 roku - zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku,

5. w dniu 17 czerwca 2019 roku – kontynuacja opracowywania zasad wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji od dnia 1 lipca 2019 roku oraz przygotowanie zagadnień na posiedzenie w MSWiA Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, obejmujących w szczególności problematykę dotyczącą ujednolicenia odpraw i nagród jubileuszowych,

6. w dniu 23 września 2019 roku – kontynuacja prac nad analizą wynagrodzeń pracowników Policji w komendach powiatowych/miejskich/rejonowych Policji w kraju, z podziałem na stanowiska korpusu służby cywilnej oraz stanowiska nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń,

7. w dniu 23 października 2019 roku – opracowanie zasad realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku oraz potrzeb zmian tabeli 2 ujętej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1056, ze zmianami) oraz tabeli D ujętej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27, poz. 134, ze zmianami),

8. w dniu 21 listopada 2019 roku – problemy związane z realizacją podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz roli związków zawodowych w realizacji polityki antykonfliktowej w jednostkach organizacyjnych Policji,

9. w dniu 19 grudnia 2019 roku – kontynuacja prac na temat realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku, w tym wynikających z podniesienia płacy minimalnej oraz podsumowanie prac Zespołu w 2019 roku.


Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK dobrze ocenił pracę Zespołu i widząc konieczność kontynuowania jego działalności w dniu 5 marca 2020 roku wydał decyzję nr 77 (decyzja do zapoznania TUTAJ), która daje możliwość prowadzenia dalszych prac w bieżącym roku.

Przypominamy, że w skład zespołu wchodzą dwie przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL, które wykazują się dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas jego prac. Zaznaczyć należy, iż nie odbyło się żadne posiedzenie, w którym zabrakłoby naszego przedstawicielstwa, co w aspekcie frekwencji innych członków komisji wcale nie jest takie oczywiste.

Aktualnym celem Zespołu jest objęcie swoimi pracami zagadnień związanych z analizą wynagrodzeń oraz przygotowaniem dla Komendanta Głównego Policji rekomendacji w zakresie poprawy zarządzania zasobami ludzkimi w Policji, w tym przygotowanie wzorcowych regulaminów/procedur obejmujących zagadnienia dotyczące:
1) motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń,
2) motywacyjnego systemu premiowego,
3) oceniania pracowników,
4) standardów definiowania stanowisk, sporządzania oraz aktualizacji opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej,
5) organizacji służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej,
6) procedur ustalania IPRZ i praktycznego wykorzystania informacji w planowaniu lokalnego doskonalenia zawodowego,
7) standardów prowadzenia naboru wewnętrznego i zewnętrznego w służbie cywilnej i na stanowiskach nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania,
8 ) standardów doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Policji.

Ponadto Zespół planuje przygotować założenia do nowego wieloletniego programu rozwoju Policji na lata 2021-2024 w obszarze poprawy sytuacji pracowników Policji.

Plany są obszerne i na pewno nie uda ich się zrealizować w całości w bieżącym roku. Niemniej jednak ważne, że potrzebę w zakresie realizacji wskazanych powyżej obszarów, widzi również kierownictwo polskiej Policji i inicjuje prace strony społecznej i pracodawców. My ze swojej strony deklarujemy niesłabnące zaangażowanie i rzetelność podczas prac Zespołu, o czym będziemy informować na bieżąco.


Źródło tekstu: materiały własne

Źródło zdjęcia: Marek KRUPA (KGP)


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 09 2020 22:01:05
GALA INAUGURUJĄCA OBCHODY 95. ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KOBIECEJ
4 marca br., w stołecznym Domu Kultury KADR w Warszawie, odbyła się gala inaugurująca obchody 95. rocznicy powołania policji kobiecej, w której udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy, a także przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendanci, dowódcy i dyrektorzy z CBŚP, BSWP, CPKP BOA, CLKP, komendanci wojewódzcy, stołeczny i szkół Policji oraz przedstawiciele kadry kierowniczej KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała nasza siła kobieca w osobach: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej i Joanna STEC-TRZPIL - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej.


Dyskretna muzyka z epoki wprowadziła gości w nastrój lat 20. ubiegłego wieku, a wokalistka wykonała utwór "Świat Ordonki". Prowadzący galę rozpoczęli od rozmów z zaproszonymi gośćmi - historykiem dr. hab. Piotrem GOŁDYNEM oraz pierwszą kobietą w historii, która uzyskała stopień generalski w Policji - nadinsp. w st. spocz. Ireną DOROSZKIEWICZ. Rozmowy przeplatały występy policyjnych wokalistów.

Zorganizowanie gali w sali kinowej domu kultury miało swoje uzasadnienie, bowiem po rozmowach wprowadzających odbyła się premiera filmu o współczesnych, polskich policjantkach, zrealizowanego siłami Biura Komunikacji Społecznej KGP. Przeplatany efektownymi ujęciami obraz to ujęte w formie reportażowej kariery ośmiu funkcjonariuszek z terenu całej Polski, mających różny staż i pełniących służbę na różnych stanowiskach. Już wkrótce obraz ten dostępny będzie na portalu www.policja.pl

Po przyjętej brawami projekcji na scenę weszły policjantki występujące w filmie otrzymały z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA pisemne podziękowania za udział w filmie i postawę godną tradycji pierwszych policjantek II Rzeczypospolitej. Za wsparcie gali i obchodów rocznicowych pisemne podziękowania otrzymali także prezesi stowarzyszeń "Rodzina Policyjna 1939 r.".

W swoim przemówieniu szef Policji, prócz podziękowań i życzeń dla pań służących i pracujących w tej formacji, powiedział m.in.:

"W zaprezentowanym filmie jedna z pań powiedziała, że siła jest kobietą - święte słowa, ale słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że policja jest kobietą i myślę, że wszyscy tu obecni bez trudu się z nim zgodzimy. (...) Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z Pań będzie Zastępcą Komendanta Głównego Policji? (...) Miałem szczęście spotykać na swojej zawodowej drodze niezwykłe kobiety, które były doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach. I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji."

Uroczystości rocznicowe będą organizowane przez cały rok w poszczególnych garnizonach.


Źródło tekstu i zdjęć: Jacek Herok i Izabela Pajdała - miesięcznik 997 oraz materiały własne


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 04 2020 22:21:48
POMÓŻMY. TO SYNEK NASZEJ KOLEŻANKI Z KMP ZAMOŚĆ WOJ. LUBELSKIE

Karolek Zwolak – pięcioletni chłopiec z Zamościa…
Kilka tygodni temu zapadła straszna diagnoza - chłopczyk choruje na ostrą białaczkę limfatyczną.

Obecnie leczony w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie.
Z uwagi na to, że rodzina Karolka ma trudną sytuację finansową, a leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne Stowarzyszenie „PRZYTULISKO”, na prośbę rodziny włącza się w pomoc w zbiórce środków finansowych.

Udostępniamy nr r-ku bankowego "PRZYTULISKA" , na który można przekazać dobrowolne wpłaty na leczenie Karolka:

28 2030 0045 1110 0000 0277 8360
z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”

Można również przekazać swój 1% podatku w rozliczeniu rocznym na nr
KRS 0000465707 z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”.


POMÓŻMY MU WSZYSCY, ABY ZA ROK CZY DWA SAM MÓGŁ NAM PODZIĘKOWAĆ…❤️💞💞❤️❤️💓💓💓


Źródło informacji: Stowarzyszenie "Przytulisko"


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 17 2020 19:51:28
SEJM UCHWALIŁ BUDŻET NA 2020 ROK

W dniu 14 lutego br. Sejm uchwalił budżet na 2020 rok. Ten krok przybliża moment realizacji obiecanych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. Wciąż nie wiadomo jednak od kiedy dokładnie wyższe pensje będą wypłacane. Liczymy, że dodatkowe środki na konta, wraz z wyrównaniem, trafią jeszcze w lutym. Ten termin może jednak okazać się trudny do dotrzymania. Ustawa budżetowa przeszła bowiem dopiero sejmową ścieżkę legislacyjną, a po uchwaleniu jej przez posłów, dokumentem zajmą się senatorowie. Tak więc wiele zależy od tego jak szybko prace nad ustawą budżetową zakończy Senat i czy wprowadzi do ustawy poprawki, które ponownie przegłosować będzie musiał Sejm.

Za przyjęciem budżetu głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z procedurą budżetową obowiązującą w Polsce, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta.


Źródło: www.infosecurity24.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 15 2020 16:25:07
ZAPEWNIENIA MSWIA I KGP DOTYCZĄCE PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. otrzymaliśmy z Biura Finansów KGP podpisaną przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji odpowiedź na nasze pismo l.dz. KK-10/2020 skierowane w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie naszych wątpliwości co do naliczeń środków na podwyżki dla pracowników Policji w roku 2020 w wysokości 6% oraz środków na wyrównanie do najniższej Krajowej określonej przez rząd na bieżący rok w kwocie 2600 zł brutto. Z tymi pismami można zapoznać się TUTAJ.

Przy okazji chcemy przypomnieć wcześniejszą informację dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Danuty HUS na posiedzeniach Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br. oraz treść odpowiedzi w przedmiocie tych wypowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanej do Przewodniczącego tej Komisji. Pismo TUTAJ.

Obydwie informacje, zarówno ta z KGP, jak i ta z MSWiA, zawierają wyliczenia sugerujące, że nie zabraknie środków na podwyżki. Cieszy nas ta informacja, jednakże deklarujemy trzymanie ręki na pulsie i monitorowanie realizacji tych wyczekiwanych przez naszą grupę zawodową podwyżek.

Liczymy również na Waszą czujność i sygnały, jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości w tym zakresie.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 14 2020 22:35:10
Strona 9 z 60 << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk