Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze
  Facebook ZZPP

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WSPIERA NASZE ŻĄDANIA
Forum Związków Zawodowych z najwyższą uwagą i niepokojem obserwuje prowadzone od kilku miesięcy negocjacje strony rządowej z organizacjami związkowymi służb mudurowych, w tym i ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji w sprawie zmian systemowych w formacjach mudurowych.

W dniu 7 września br. FZZ wystosowało stanowisko wspierające żądania organizacji związkowych służb mundurowych, które walczą o poprawę warunków pracy i płacy pracowników i funkcjonariuszy, co jest równoznaczne z walką o poprawę bezpieczeństwa obywateli, czyli nas wszystkich.

FZZ poprzez niniejsze stanowisko apeluje do Rządu RP o poważne potraktowanie wysuniętych przez organizacje związkowe żądań, bo bezpieczeństwo Państwa i obywateli powinno być dla wszystkich celem priorytetowym.

TUTAJ prezentujemy Stanowisko FZZ w całości.


Źródło: www.fzz.org.pl
SZUKAMY POMOCY U PREZYDENTA RP

Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w dniu 15 września 2015 roku zwróciło się z prośbą do Pana Prezydenta Andrzeja DUDY o wsparcie działań związanych wprowadzeniem nowej Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2016 - 2019”.

Przypominamy, iż ustawa zakłada wprowadzenie przedsięwzięć zmierzających do stworzenia warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Policji poprzez poprawę skuteczności jej działań. Cele te mają być osiągnięte w wyniku: zakupu i wymiany sprzętu, budowy i remontów użytkowanych obiektów, jak również wzrost płac poprzez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji.

W związku z powyższym MPOZ, w skład którego wchodzi nasza organizacja związkowa poprosiło Pana Prezydenta o pomoc w zagwarantowaniu zabezpieczenia w ustawie budżetowej na poszczególne lata 2016 - 2019 środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie podwyżki płac dla: pracowników Policji średnio o 200,- zł na etat każdego roku objętego trwaniem ustawy (800,- zł. w ciągu 4 lat).

W piśmie tym przypomniana została deklaracja Pana Prezydenta:

„…zapewniam, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli zostanę wybrany na ten zaszczytny Urząd dzięki poparciu i zaufaniu Polaków, poprę ustawę o ustanowieniu nowego programu modernizacji służb mundurowych na najbliższe lata, poprzedni bowiem program wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia 2007 roku z dodatkową kwotą 6 mld 301 mln złotych przyniósł pozytywne efekty, ale wymaga on kontynuacji…”

Powyższy cyt. zaczerpnięty został z pisma Pana Prezydenta z dnia 07 maja 2015 roku skierowanego do Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Treść całego pisma MPOZ dostępna jest po kliknięciu TUTAJ.

Liczymy, iż deklaracja Pana Prezydenta nie będzie gołosłowna i z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź.

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASTĘPUJE KOMISJĘ TRÓJSTRONNĄ
11 września weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Od tego dnia pracodawcy, związki i rząd mogą zgłaszać członków nowego organu, których powoła prezydent Andrzej DUDA.

W dniu 27 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U., poz. 1240). Sejm przyjął ustawę 24 lipca, a prezydent Bronisław KOMOROWSKI podpisał 3 sierpnia. Nowa Rada zastąpi Komisję Trójstronną i ma być szansą na nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu od Komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strony: rządowa, pracowników i pracodawców. W odróżnieniu od komisji ma być ona ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. Powołana 21 lat temu, obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych będzie istniała do czasu powołania pierwszego składu RDS.

Członków do Rady wskażą związki zawodowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, w skład którego wchodzi Związek Zawodowy Pracowników Policji i NSZZ "Solidarność" - po ośmiu, a po sześciu organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Premier wyznaczy ministrów, którzy znajdą się w Radzie. Wszystkich powoła prezydent, który będzie miał też w Radzie - z głosem doradczym - swojego przedstawiciela, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Zgodnie z ustawą w Radzie organizacje pracodawców i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jak również opiniować projekty ustaw i innych aktów prawnych. Będą mogły przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy oraz domagać się wysłuchania publicznego w sprawie projektu. Zyskają też prawo wspólnego występowania do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności ustaw.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl
POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI – CIĄG DALSZY
W nawiązaniu do komunikatu pt. „Podpisanie porozumienia z Komendantem Głównym Policji”
TUTAJ można zapoznać się z treścią POROZUMIENIA w sprawie współpracy Komendanta Głównego Policji z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników Policji.

Natomiast TUTAJ z treścią POROZUMIENIA w sprawie określenia zasad współpracy Komendanta Głównego Policji i organizacji związkowych zrzeszających pracowników Komendy Głównej Policji.Informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2015 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie gen. insp. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji zapoznał komendantów wojewódzkich Policji, stołecznego i szkół Policji z zapisami wymienionych porozumień podpisanych w dniu 13 sierpnia 2015 roku. Podkreślił rolę społecznej współpracy w rozwiązywaniu problemów pracowników i zarekomendował taką praktykę: podpisywanie analogicznych porozumień przez wszystkich komendantów jednostek organizacyjnych Policji w całym kraju.

Moralnym obowiązkiem komendantów jest podjęcie współpracy z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w zakresie doskonalenia działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, a także emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.Związek Zawodowy Pracowników Policji ze swej strony deklaruje niesłabnące zaangażowanie w pozyskiwanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Policji, które wyposażą kadrę kierowniczą w narzędzia niezbędne do motywowania pracowników Policji i zahamują proces migracji wykwalifikowanej kadry pracowniczej do sektora prywatnego.


PODWYŻKI 2016

Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji (MPOZ) w dniu 30 lipca br. wystosowało do Pani Minister Spraw Wewnętrznych pismo z przypomnieniem ustaleń dokonanych na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego: "...MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 roku podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. Szczegóły dotyczące wysokości tych kwot zostaną przedstawione w najbliższym czasie, do ok. 3 tygodni..." MPOZ poprosiło o informację dotyczącą zapowiadanych szczegółów związanych z tak emocjonującym nas zagadnieniem. Pismo TUTAJ.

W dniu 13 sierpnia br. Pan Jakub BEDNAREK - Pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi odpisał na powyższe zapytanie MPOZ. MSW określiło kwotę przeznaczoną na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji na 44.431 tys. zł. Jednocześnie poinformowało, że tryb i zasady podziału środków na podwyżki zostaną opracowane do końca września br. Pismo TUTAJ.

Jak widać MSW potrafi dozować emocje i lakonicznie udziela nam informacji. Ponownie więc musimy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na kolejne dane, które być może tym razem okażą się bardziej szczegółowe.

C.D. PRAC NAD WYPRACOWANIEM DOBRYCH PRAKTYK
W dniu 11 sierpnia 2015 roku gen. insp. Krzysztof GAJEWSKI – Komendant Główny Policji podpisał Decyzję Nr 266 w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Przewodniczącym zespołu został insp. Tomasz SZANKIN – Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Natomiast z naszej organizacji związkowej w skład zespołu powołane zostały:

- Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Joanna STEC – TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Do zadań zespołu należy w szczególności doskonalenie działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych i materialnych pracowników Policji oraz uzgodnienie sposobu pozyskiwania stanowisk i opinii Zarządów organizacji związkowych przy wypracowaniu dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Komendant Główny Policji kontynuując współpracę ze związkami zawodowymi w rozwiązywaniu problemów pracowniczych, a także dostrzegając potrzebę doskonalenia w Policji polityki kadrowo – finansowej postanowił podjąć działania zmierzające do wypracowania zasad tzw. dobrych praktyk. Stanowić one mają niezbędny element wzmacniania motywacyjnego systemu uposażeń pracowników a także budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych.

PODPISANIE POROZUMIENIA Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
Dostrzegając społeczną potrzebę współpracy w rozwiązywaniu problemów pracowników Policji, a także możliwość sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej w dniu 13 sierpnia 2015 roku o godzinie 13:00 w Sali Generalskiej KGP nastąpiło uroczyste podpisanie

P O R O Z U M I E N I A


W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Z ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI REPREZENTUJĄCYMI
PRACOWNIKÓW POLICJIpomiędzy

Komendantem Głównym Policji gen. insp. Krzysztofem GAJEWSKIM

a
1. Związkiem Zawodowym Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej - reprezentowanym przez Przewodniczącą Zarządu Krajowego Beatę Kalicką oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu Krajowego ds. Pracowników Policji, BOR, MSW Barbarę SZERLOWSKĄ-HEMAN,

2. Związkiem Zawodowym Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach – reprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Danutę HUS,

3. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji – reprezentowanym przez Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej Małgorzatę LEWICKĄ,

4. Organizacją Międzyzakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ" Pracowników Cywilnych Policji – reprezentowaną przez Przewodniczącą Iwonę ADAMCZYK-ROSINKĘ.


Współpraca Stron obejmuje w szczególności doskonalenie działań ukierunkowanych
na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, a także emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Współpraca będzie w szczególności realizowana w drodze uzgodnień oraz pozyskiwania stanowisk i opinii związków zawodowych, a także wypracowania „dobrych praktyk” i obejmować będzie w szczególności:

1) wypracowywanie standardów w obszarze motywowania w celu budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji i wykonywanych zadań służbowych;

2) wypracowywanie standardów w obszarze rozwoju i szkoleń w celu wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji polityki rozwoju pracowników, podwyższania jakości realizowanych zadań i budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz Policji.

Niniejsze Porozumienie stanowi efekt prac zespołu ds. opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji, powołanego przez Komendanta Głównego Policji w dniu 20 marca br.

Jesteśmy dumni z podpisania tego Porozumienia, które pokazuje, że Komendantowi Głównemu Policji leży na sercu poprawa warunków pracy i płacy pracowników Policji. Ponadto poświadcza, iż dla Komendanta związki zawodowe to partner podejmujący starania i prace nad kształtowaniem spójnego środowiska policyjnego.WNIOSEK RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył wniosek (K 20/15) do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności m.in.:

1) art. 151 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy przez to, ze nie przewiduje udzielenia na wniosek pracownika czasu wolnego w zwiększonym wymiarze w stosunku do czasu faktycznie przepracowanego w godzinach nadliczbowych,

2) art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych przez to, ze nie przewiduje prawa urzędnika państwowego do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy,

3) art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej przez to, że nie przewiduje prawa członka służby zagranicznej do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także w niedzielę i święta,

4) art. 97 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej przez to, że nie przewiduje prawa pracownika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,

5) art. 97 ust. 7 ustawy powołanej w pkt 7 przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej w dni powszednie oraz w porze nocnej,

6) art. 97 ust. 8 ustawy powołanej w pkt 7 przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę w niedzielę lub święto przekraczającą dobowy wymiar czasu pracy.

RPO wniósł o zbadanie urzędniczych pragmatyk służbowych z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku dot. nakładania na państwa ratyfikujące ten dokument (w tym Polsce), aby zagwarantowały pracownikom zwiększoną rekompensatę za pracę po godzinach.

RPO chce wykazać przed TK, że urzędnicy powinni mieć prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych. Wielokrotnie apelowała do rządu o zmianę przepisów i wprowadzenie zwiększonych rekompensat w służbie cywilnej.

W dniu 10 sierpnia 2015 roku Dziennik Gazeta Prawna zamieścił artykuł na temat wniosku p.t. „Urzędnicy: Więcej wolnego za nadgodziny zamiast pieniędzy” - oryginalny artykuł TUTAJ.
C.D. PRAC ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA ZASAD ZAPEWNIENIA ROZWOJU ŚCIEŻKI KARIERY PRACOWNIKÓW CYWILNYCH POLICJI
W dniu 30 lipca 2015 r. w Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania zasad zapewnienia ścieżki rozwoju kariery zawodowej pracowników Policji. Intensywne prace zespołu zostały przerwane z uwagi na niespodziewaną wizytę. Na posiedzenie przyszedł insp. gen. Krzysztof GAJEWSKI - Komendant Główny Policji. Usłyszeliśmy szereg miłych słów i z energią z powrotem zabraliśmy się do pracy.Nadal wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić efekty prac zespołu, w które - przypominamy - są zaangażowane przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC - TRZPIL. Z ich relacji wynika, iż po spotkaniu z Komendantem Głównym Policji zaangażowanie i chęci do pracy tylko wzrosły. Z niecierpliwością więc czekamy na następny komunikat z prac zespołu, który wstępnie zaplanował swe posiedzenie na dzień 13 sierpnia br.GAZETA PRAWNA: URZĘDNICY ZAROBIĄ WIĘCEJ. W MAŁYCH MIASTACH I POWIATACH
W Gazecie Prawnej z dnia 28 lipca br. zamieszczono nowe informacje o planowanych podwyżkach w służbie cywilnej. W 2016 r. najwyższe podwyżki mają objąć urzędy, w których aktualnie pracownicy najmniej zarabiają.

Pani Claudia TORRES - BARTYZEL po otrzymaniu nominacji na Szefa Służby Cywilnej zapowiedziała, że chce doprowadzić do podwyższenia wynagrodzeń w tej właśnie grupie członków ksc. Według informacji z Gazety Prawnej takich urzędów jest około 500 z 2 500. W całym korpusie ponad 8 000 osób pracuje z wynagrodzeniem zasadniczym poniżej 2 000,- zł.

Mowa jest o kilkuset złotych podwyżek dla pracowników w najniżej opłacanych urzędach i podwyżce wynagrodzeń w pozostałych o nie więcej niż 6%. To dyrektorzy generalni będą mieli decydujący głos co do sposobu podzielenia tych pieniędzy.

Z artykułem zapoznajmy się TUTAJ, a tymczasem spokojnie zaczekajmy na oficjalne informacje.


DZIENNIK GAZETA PRAWNA ZNOWU O NAS
W Święto Policji - 24 lipca 2015 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał sie artykuł zatytułowany: "Administracja policyjna ma gorzej niż mundurowi". Treść artykułu mówi o zagadnieniu, o którym pisaliśmy w naszym komunikacie: "Jednak gorsi" (od 21 lipca br. znajduje się na naszych, związkowych stronach internetowych), gdzie można zapoznać się z pismem Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji skierowanym do Pani Teresy PIOTROWSKIEJ (pismo ponownie TUTAJ).

Dla przypomnienia dodamy, że treść obu informacji dotyczy nagród, które zostały przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych funkcjonariuszom z okazji Święta Policji (100 nagród po 2500,- zł każda). Zostały zaś odmówione pracownikom Policji ze wskazaniem, że źródłem finansowania takich nagród są nasze fundusze 3%. W przypadku policjantów budżet został dodatkowo zasilony, a w przypadku pracowników Ministerstwo zaproponowało komendantom rozdysponowanie na ten cel środków, które są już w budżetach jednostek, a z których można przydzielić średnio: kwotę 200,- zł brutto na etat raz na kwartał.

Dziękujemy za hojność i głośno mówimy o naszym zdegustowaniu stanowiskiem Ministerstwa, które takim zachowaniem burzy spójność środowiska policyjnego. Środowiska, na które w równej mierze składają się i funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Oryginalny artykuł znajdziecie TUTAJ.

Strona 87 z 104 << < 84 85 86 87 88 89 90 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.