[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


KONDOLENCJE[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 05 2020 19:38:51
PODWYŻKI PRACOWNIKÓW POLICJI CORAZ BLIŻEJ

W dniu 3 lutego 2020 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał pisemną informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak pisma DB-W-311-41/2020) w sprawie podjętych przez naszą organizację związkową dyskusji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br.

Nadzorujące nas Ministerstwo odpowiedziało na następujące zagadnienia:

1. Sfinansowania skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do pracowników Policji.

2. Zabezpieczenia w budżecie Policji środków finansowych na pokrycie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, zagwarantowanej w § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Cytujemy za Władysławem BUDZENIEM - Dyrektorem Departamentu Budżetu, który podpisał przedmiotowe pismo z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

"Chciałbym stwierdzić, że w roku 2020 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie ma zagrożeń w zakresie pełnej realizacji, w odniesieniu do pracowników Policji, minimalnego wynagrodzenia w kwocie 2.600 zł jak i planowanych podwyżek wynagrodzeń."

W dalszej części pisma Pan Dyrektor w MSWiA złożył deklarację, iż w budżecie Policji zabezpieczone są środki na sfinansowanie 6% podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2020 roku.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po otrzymaniu tak wyczekiwanych informacji natychmiast podjął działania zmierzające do wywołania spotkania z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji celem przystąpienia do opracowania zasad podziału tych środków dla pracowników bezmnożnikowych.
Przypominamy, iż wejście w życie ustawy budżetowej na rok 2020, w której określona jest nowa, zwiększona o 6% wielkość kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, spowoduje przeliczenie wynagrodzenia tej grupy zawodowej w oparciu o indywidualnie posiadane mnożniki. Nie wymaga więc to opracowywania zasad podwyżek, jak to ma miejsce w przypadku pracowników niebędacych członkami służby cywilnej.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 04 2020 20:31:17
SIÓDMY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLSKIEJ POLICJI.

W dniu 1 lutego 2020 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Ten bal to powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Siódmy bal jest przedsięwzięciem, z którego całkowity dochód zostanie przekazany rodzinom po poległych policjantach. Dzięki hojności uczestników na balu zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych.

"...Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka..." tym cytatem Marii Dąbrowskiej otworzył bal gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK Komendant Główny Policji.
"...Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji..."

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem działalności jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, często jedynych żywicieli.

Fundacja pomaga więc kobietom, które podczas żałoby i po niej muszą samotnie zmagać się z prozą życia, umożliwiając wzajemne kontakty i wspólną terapię osób, które dotknęła tragedia straty najbliższej osoby.


"...Nie jest ważne ile posiadamy, tylko ile dzielimy się z innymi..." kierując się tą dewizą w Siódmym Charytatywnym Balu Oficerskim Polskiej Policji udział wzięły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL. W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłaciły cegiełki na Fundację, wspomagając tym jej statutową działalność polegającą głównie na:

- zapomogach materialnych i finansowych dla wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

- stypendiach i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowaniem oraz dofinansowaniem pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowaniem kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Charytatywny Bal Oficerski Polskiej Policji to przedsięwzięcie jednorazowe, odbywa się raz do roku. Informujemy jednak, że istnieje możliwość pomagania Fundacji przez cały rok. Wszystkim osobom wielkiego serca podajemy więc konto Fundacji:
PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.


Szczegółową relację z uroczystości można znaleźć TUTAJ.


Źródło tekstu: www.policja.pl oraz materiały własne

Zdjęcie: materiał własny


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 02 2020 22:37:09
INTERWENCJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Jednym z podstawowych, statutowych zadań Związku Zawodowego Pracowników Policji jest obrona godności ludzkiej, praw obywatelskich i pracowniczych pracowników Policji. Stąd nasza interwencja w sprawie pracownika Policji, wieloletniego członka związku. Zapraszamy TUTAJ. do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w tym temacie przez TVN24.

Nadmieniamy, iż Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK po sprawdzeniu naszego zgłoszenia wykazał brak tolerancji dla ludzi w szeregach Policji, którzy swoim zachowaniem naruszają godność osobistą innych współpracowników, a w szczególności swoich podwładnych.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 30 2020 12:44:08
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NIE OSIĄGAJĄCYCH PŁACY MINIMALNEJ W 2020 ROKU.

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego miesiąca 2020 r. oraz co się z tym wiąże wypłatą naszych wynagrodzeń za styczeń br. koniecznym się stało podjęcie decyzji kadrowych w sprawie wytycznych dotyczących podwyżki dla pracowników, których wynagrodzenia, bez uwzględnienia dodatku za staż pracy, od dnia 1 stycznia 2020 roku są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji przygotowało w tej sprawie notatkę służbową, którą w dniu 24 stycznia br. zatwierdził Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK.

Do bezzwłocznego wdrożenia tych wytycznych zostały zobligowane służby kadrowe oraz finansowe polskiej Policji.

Polecamy lekturę przedmiotowej notatki, którą znajdziecie TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji na bieżąco będzie informowała o kolejnych ustaleniach w sprawie podwyżek dla pracowników Policji, określonych w porozumieniu zawartym w dniu 28 września 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a naszą organizacją związkową.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 25 2020 22:12:52
POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, DN. 21.01.2020 R.

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w tematach:

- Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”;

- Rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kontroli o realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".

W posiedzeniu komisji udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, która po wysłuchaniu wystąpień Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zabrała głos w sprawie pracowników Policji.

Nasza Przewodnicząca na początku swojej wypowiedzi podziękowała za "Program modernizacji Policji (...) na lata 2017 - 2020", dzięki któremu lekko nadrobiliśmy straty w wynagrodzeniach pracowników Policji oraz pracujemy w lepszych warunkach. Podkreślała, że niestety nie będzie on wystarczający dopóki budżet nie będzie dostosowany do potrzeb, tylko potrzeby do budżetu. Mocno podkreślała, że na przestrzeni 3 lat trwania tej ustawy modernizacyjnej pracownicy Policji nie otrzymali 900 złotych jak podają wszystkie sprawozdania, tylko 675 zł, bo pozostała kwota to wydatki pracodawców. Dlatego nadal jesteśmy najniżej wynagradzaną grupą zawodową w administracji publicznej, co udowadniają m.in. sprawozdania szefa służby cywilnej.

Nawiązała również w swojej wypowiedzi do Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, w którym pracownicy Policji mają zapisaną od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2020 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106 %. Według naszych wyliczeń rzeczywista wielkość środków w funduszu wynagrodzeń, którą będzie można wykorzystać na indywidualny wzrost wynagrodzeń pracowników w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wyniesie 3,62%.

Z tych wyliczeń również wynika, że w budżecie na rok 2020 w ramach funduszu wynagrodzeń w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w części 42 i 85) dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz członków korpusu służby cywilnej brak jest środków na zrealizowanie zagwarantowanej w porozumieniach podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020 tj. o 6%. Co więcej brak środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń członków służby cywilnej wynikający z planowanego wzrostu kwoty bazowej.

Podkreśliła również, że wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników Policji, których liczbę szacujemy na około 4600, do poziomu płacy minimalnej (2600 zł), wymagać będzie środków, w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce wynagrodzeń pracowników Policji o 6%, zgodnie z podpisanymi Porozumieniami, ponad 2100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej 1.01.2020 r. W tym przypadku dodatkowe koszty wyrównania płac wyniosą ponad 2,5 mln zł, których także nie uwzględniono w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji odniosła się również do odczytanego na posiedzeniu sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, w którym to zawarte zostały wskazania, iż rozwiązaniem problemów związanych z wynagrodzeniami jest jedynie wprowadzenie programowych rozwiązań naprawczych, które zbudowałyby stabilny system finansowania w resorcie. Tylko systemowe, wieloletnie rozwiązania mogłyby zmniejszyć lub zniwelować problemy, z którymi boryka się reprezentowana przez naszą organizację związkową grupa zawodowa.

Posłowie w nawiązaniu do wypowiedzi Danuty HUS zwracali się bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem ile jeszcze czasu będzie potrzebowało Ministerstwo do odniesienia się do naszych wyliczeń. Ostatecznie reprezentant dysponenta I stopnia w ciągu tygodnia czasu ma przedstawić Komisji Sejmowej i wchodzącym w jej skład posłom dane niezbędne do procedowanego projektu ustawy budżetowej, w sprawie której posiedzenie zaplanowane zostało na dzień 12 lutego br.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 24 2020 20:40:40
AD VOCEM POSIEDZENIA SEJMOWEJ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 15.01.2020 R.

W nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2020 roku, Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 16 stycznia br. wystosował do Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo. W jego treści odnieśliśmy się do słów Pana Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Władysława BUDZENIA oraz wyraziliśmy swoje obawy w zakresie realizacji § 1 pkt 3 POROZUMIENIA zawartego w dniu 28 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Przypomnieliśmy, iż zgodnie z tym porozumieniem, na postawie którego otrzymaliśmy już wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2019 roku, pracownicy Policji mają mieć zagwarantowaną kolejną podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 roku w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

ZZPP posługując się danymi zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2019, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2198) oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dokonało wyliczeń oraz wysnuło wniosek, że istnieją wątpliwości czy przedstawione w projekcie budżetu wysokości funduszu wynagrodzeń zagwarantują obligatoryjny wzrost wynagrodzenia członków służby cywilnej wynikający z podwyższenia kwoty bazowej o 6% oraz czy będzie można zrealizować wynegocjowaną 6 %-ową podwyżkę od 1 stycznia 2020 roku dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W związku z powyższym poprosiliśmy Ministra o pisemne, jednoznaczne potwierdzenie możliwości wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 6% wynagrodzeń pracowników zgodnie z podpisanym z naszą organizacją związkową porozumieniem.

Ponadto zwróciliśmy uwagę Panu Ministrowi na problem wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników do poziomu płacy minimalnej, który to problem na pewno nie dotyczy pracodawcy, jakim on jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co tym samym zwalnia go z obowiązku podejmowania działań związanych z „racjonalizacją wynagrodzeń”, o której mówił na wspomnianej na wstępie Komisji Sejmowej Pan Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to gwarantowana kwota wynagrodzenia, jaka przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Z automatu wzrost tej płacy minimalnej powinien skutkować zmianami w systemach wynagradzania w urzędach. Na ten cel potrzebne są dodatkowe środki, a w budżecie Policji ich nie ma. Od lat wzrost minimalnego wynagrodzenia niesie za sobą konieczność wygospodarowania środków na ten obligatoryjny wzrost m.in. poprzez niezatrudnianie na uwalniane w ramach fluktuacji kadr etaty, zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz urlopy bezpłatne itp. Dopóki wzrost płacy minimalnej nie był tak radykalny jak w bieżącym roku (bo aż o 350 zł), co prawda z trudnościami, ale jednak, Policja była wstanie finansować ją w ten sposób. Tak wysoka podwyżka płacy minimalnej, jaką ma miejsce w 2020 roku nie może być już zrealizowana w ten sposób, gdyż możliwości takie zostały wyczerpane w ostatnim 10-leciu. To właśnie przez ten okres płaca minimalna wzrosła o 97%, a wynagrodzenia pracowników Policji tylko o 48%.

Według naszych szacunków, kwota niezbędna do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji to ponad 750 000 zł w skali miesiąca. Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników (nie uwzględniając pracowników na zastępstwo), czyli co piątego pracownika zatrudnionego
w jednostkach Policji każdego szczebla.
Od 1 stycznia 2020 roku niezbędne będą więc środki w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6%, zgodnie z podpisanym porozumieniem, nadal pozostaną w Policji pracownicy, nie osiągający płacy minimalnej określonej na rok 2020. Będzie to ponad 2 100 osób. W tym przypadku dodatkowe koszty wyniosą ponad 2,5 mln zł, którymi
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji nie dysponują.

W związku z powyższym zapytaliśmy Pana Ministra czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało szacunków liczby osób, których obejmie zwiększenie wynagrodzenia do poziomu płacy minimalnej oraz czy oszacowane zostały koszty jego realizacji?

Poprosiliśmy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź tę, zgodnie z uzgodnieniami, przedstawimy Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, o czym również poinformowaliśmy Ministra SWiA w przedmiotowym piśmie.

Nadmienić należy, że o treści naszego pisemnego wystąpienia poinformowany został również Pan Komendant Główny Policji jako dysponent środków budżetu państwa II stopnia.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 21 2020 15:55:40
KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻEK

W dniu 15 stycznia 2020 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym udział wzięła Danuta Hus, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w tym:
1) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 – 2022,
2) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie środków na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutków przechodzących z roku 2019,
3) części budżetowej Sprawy wewnętrzne:
a) dochody i wydatki,
b ) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e) środki europejskie;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Logistycznych,
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
6) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie pozycji środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020.

Na początku posiedzenia Przewodnicząca naszego związku rozdała wszystkim obecnym posłom materiał analityczny, w którym Związek Zawodowy Pracowników Policji postulował o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników Policji w 2020 roku. Zgodnie z § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 29 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2020 roku pracownicy mają otrzymać podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Według naszych wyliczeń w projekcie budżetu na rok 2020 nie zabezpieczono środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji gwarantowaną podpisanym ze stroną rządową porozumieniem.

Niedoszacowanie budżetu na rok 2020 wynosi kwotę niezbędną do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji, z wyłączeniem z tej wielkości dodatku stażowego.

Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników, czyli blisko 1/5 wszystkich osób zatrudnionych w Policji ‼

Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6% zgodnie z podpisanym Porozumieniem ponad 2 100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej określonej na rok 2020.


Jednocześnie powstaje problem z pracownikami na wyżej zaszeregowanych stanowiskach, którzy adekwatnie do wykonywanej pracy zarabiają obecnie powyżej 2 600 zł. Bezwzględnie należy zatrzymać efekt corocznego zmniejszania się różnicy kwotowej pomiędzy płacą minimalną, a płacą otrzymywaną przez pozostałych pracowników, powodujący zaburzanie systemu wynagrodzeń w Policji. Musimy zatrzymać spłaszczanie siatki wynagrodzeń, w której stanowiska pomocnicze i obsługi oraz stanowiska specjalistyczne i samodzielne posiadają zbliżony lub ten sam poziom wynagrodzenia.

Przypomnieliśmy zebranym na komisji, że Kodeks pracy wprost wskazuje, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1). Brak zasilenia dodatkowymi środkami finansowymi spowoduje łamanie tego zapisu, gdyż za pracę o różnej wartości pracownicy w Policji posiadają jednakowe lub bardzo zbliżone wynagrodzenie.

Danuta Hus dwukrotnie zabierała głos na przedmiotowym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconym analizie projektu budżetu na rok 2020. Zainteresowała posłów problemem pracowników Policji. W efekcie posłowie, wspomagając naszą Przewodniczącą, zadawali pytania adresowane do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysława Budzenia czy wystarczy środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w bieżącym roku zgodnie z porozumieniem podpisanym z ZZPP. Mętne odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mocno nas zaniepokoiły utwierdzając w przekonaniu, że nie pomyliliśmy się w naszych wyliczeniach, a sformułowania, że kierownictwo Policji musi z własnych budżetów wygospodarować środki na wzrost płacy minimalnej m.in. poprzez "racjonalizację zatrudnienia" mocno zbulwersowały.


Dlatego w konkluzji posiedzenia Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zobligował Dyrektora Budzenia do spotkań ze stroną związkową, wypracowania wspólnych stanowisk w przedmiotowej sprawie i przedłożenie ich ponownie do komisji. Ponadto wyraził wstępną zgodę na zaplanowanie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconemu tylko zagadnieniom pracowników Policji.

Nadmieniamy również, że następstwem informacji uzyskanych na posiedzeniu z dnia 15 stycznia br. Związek Zawodowy Pracowników Policji wystosował do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, o treści którego poinformujemy w następnym komunikacie.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 18 2020 14:34:12
KOŃCZĄC TEMAT NARADY ROCZNEJ...
We wszystkich informacjach na temat narady rocznej kadry kierowniczej polskiej Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 8-9 stycznia 2020 roku zabrakło relacji z wypowiedzi gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA - Komendanta Głównego Policji odnoszących się do związków zawodowych, jak i naszych wystąpień zaprezentowanych na tej naradzie. Dlatego też na zakończenie naszych komunikatów z tego wydarzenia, w którym znalazło się miejsce i na podsumowanie roku 2019, jak i określenia priorytetów na rok 2020, przytaczamy słowa Pana Generała, gdyż uważamy je za mądry i ważny głos w sprawie zasad współpracy strony służbowej ze stroną związkową, ale również na temat pracowników Policji.


Zasadą na tej naradzie było, że Pan Komendant podsumowywał w kilku zdaniach wszystkie prelekcje i wypowiedzi osób, którym został udzielony głos. Nie było inaczej po wystąpieniach przedstawicielek naszego związku.
Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że Pan Komendant jako centralny organ administracji rządowej z dużą mocą podkreślał, że nie wyobraża sobie nieprawidłowości w relacjach na linii strona służbowa i związek zawodowy. Zaznaczył ważność roli społecznych organizacji, które pracują nad poprawianiem sytuacji płacowej i organizacyjnej zarówno wśród pracowników Policji, jak i funkcjonariuszy.

Ponadto Pan Generał odniósł się do wynagrodzeń pracowników Policji mówiąc, że choć w ostatnich 5 latach płace wzrosły o 1100 zł na etat, to zdecydowanie jest to niewystarczająca kwota względem potrzeb oraz kompetencji, wymagań i odpowiedzialności spoczywającej na tej grupie zawodowej. Powiedział również, że nie wyobraża sobie co by się mogło stać, gdyby nadszedł taki dzień w polskiej Policji, gdyby pracownicy nie przyszli do pracy.
Nie zgodził się jedynie z tytułem prezentacji Wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP Joanny STEC-TRZPIL, że pracownik jest drugą siłą Policji. Z jego słów mocno wybrzmiało, że pracownik Policji i funkcjonariusz Policji to jedna siła, która ramię w ramię, razem odpowiada za realizację ustawowych zadań Policji. Nie może być więc mowy o gorszym traktowaniu którejkolwiek z grup zawodowych.

Cóż, chyba nie trzeba już nic więcej dodawać, komentować i odnosić się do tych wypowiedzi. Dzielimy się więc tymi chwilami, ciesząc się, że najważniejsza osoba w polskiej Policji - gen. insp. Jarosław SZYMCZYK wielokrotnie (bo również po wystąpieniu kolegi Rafała JANKOWSKIEGO - Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów) podkreślał, że na dobrą ocenę polskiej Policji ma wpływ nie tylko codzienny trud 100 tysięcy funkcjonariuszy, ale również blisko 25 tysięcy pracowników Policji. Zdecydowanie zaznaczył rolę pracowników dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji, zwracając szczególną uwagę zebranym na naradzie komendantom o obowiązku współpracy kierownictwa ze stroną społeczną - związkami zawodowymi działającymi na rzecz całego środowiska policyjnego.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 15 2020 14:13:10
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI NA NARADZIE ROCZNEJ 8-9.01.2020 R. W WSPOL W SZCZYTNIE Treść:
Zgodnie z naszą deklaracją uszczegóławiamy informacje na temat narady rocznej kadry kierowniczej polskiej Policji za rok 2019, która odbyła się w dniach 8-9 stycznia 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Z relacją Zespołu Prasowego KGP z tej narady można zapoznać się TUTAJ. My przedstawimy swoje spostrzeżenia i przytoczymy wypowiedzi, które zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji mają największe znaczenie dla grupy zawodowej, którą reprezentujemy.

W planie narady, zgodnie z naszym wnioskiem, uwzględnione zostały wystąpienia przedstawicielek Komisji Krajowej ZZPP: Danuty HUS i Joanny STEC-TRZPIL. Pomimo rozbicia tych prelekcji na dwa oddzielne punkty programu było to tak naprawdę jedno, spójne wystąpienie. Obie części łączyły się ze sobą, tworząc uporządkowaną całość.Pierwsza część pt. "Sytuacja kadrowa, organizacyjna i finansowa pracowników Policji" została przedstawiona przez Danutę HUS, która przybliżyła sytuację pracowników Policji rozpoczynając od przypomnienia liczebności naszej grupy zawodowej. Prelegentka podkreślała, że jest nas pięciokrotnie więcej niż wszystkich pozostałych pracowników służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nie wszyscy wiedzą, że jest nas więcej niż funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Ochrony Państwa łącznie. Niestety z roku na rok nas ubywa. Na pokazywanym podczas przemówienia slajdzie wykazane zostało jak w ciągu ostatnich latach zwiększa się wakat stanowisk pracowniczych i choć nie osiągnął jeszcze zatrważających wielkości, to naszym zdaniem należy mu się skrupulatna diagnoza i powzięcie działań powstrzymujących to zjawisko.

Z naszych analiz wynika, że główną przyczyną takiej sytuacji są rażąco niskie płace - najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych. Niestety również i w całej administracji rządowej. Na dowód takiej tezy został przedstawiony fragment zestawienia Szefa Służby Cywilnej, w którym od wielu lat komendy powiatowe Policji zajmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Sytuacja z wynagrodzeniami pracowników bezmnożnikowych również nie jest najlepsza. Nawet po podwyżce od 1 lipca 2019 roku ponad 40% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń pobiera wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł.

Wygłoszona przez naszą Przewodniczącą kol. Danutę HUS diagnoza sytuacji kadrowej, organizacyjnej i finansowej pracowników polskiej Policji oraz przytoczone przez nią działania związku z lat ubiegłych, które zaowocowały podwyżkami zarówno z ustawy modernizacyjnej, jak również dodatkową podwyżką od 1 lipca 2019 roku wypertraktowaną przez ZZPP z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w podpisanym we wrześniu 2018 roku porozumieniu, zostały uzupełnione przez kolejną wypowiedź. Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL przedstawiła, zebranej na naradzie kadrze kierowniczej polskiej Policji, prezentację pt. "Pracownik drugą siłą Policji. PPP - potrzeby, postulaty, propozycje. Program rozwoju Policji na lata 2021-2024".


W tej części wystąpienia zreferowane zostały efekty podpisanego porozumienia naszej organizacji związkowej z Ministrem SWiA ze skutkami na rok 2020. Prelegentka podkreślała zagrożenia związane z planowanym wzrostem wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który został ustalony w projekcie ustawy na 2020 rok w wysokości 106%.W aspekcie dynamicznie wzrastającej płacy minimalnej oraz wyłączenia z tej płacy składnika tzw. wysługi lat, zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji w budżecie Policji w 2020 roku zabraknie środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji gwarantowaną podpisanym ze stroną rządową porozumieniem. Przewidując taką sytuację nasza organizacja związkowa zadeklarowała kontynuowanie prac nad przedstawianiem stronie rządowej faktycznych potrzeb pracowników Policji. Potrzeb w zakresie budowania konkurencyjności wynagrodzeń. Wynagrodzeń, w których corocznie już zmniejsza się różnica kwotowa pomiędzy płacą minimalną a płacą otrzymywaną przez pozostałych pracowników, co ma bezpośrednie przełożenie na spłaszczanie się siatki wynagrodzeń, w której stanowiska pomocnicze i obsługi oraz stanowiska specjalistyczne i samodzielne posiadają już zbliżone wartości. W tym miejscu Joanna STEC-TRZPIL poprosiła obecną na naradzie kadrę decyzyjną każdego szczebla zarządczego w Policji, o pomoc w zbieraniu materiału analitycznego, który związek będzie przedkładać głównym organom państwa, w tym premierowi, ministrowi finansów, ministrowi SWiA, ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej, szefowi służby cywilnej oraz posłom i senatorom m.in. z komisji administracji i spraw wewnętrznych.

W dalszej części wystąpienia prelegentka udowodniła, że nie da się tego wszystkiego osiągnąć bez wspólnego wypracowania standardów w zakresie regulacji prawnych w obszarze polityki kadrowo-finansowej (regulaminy, zasady), motywacyjnego systemu wynagrodzeń, wartościowania stanowisk czy doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Policji. Tylko takie działanie, łączące wzajemne poszanowanie dwóch stron oraz wysiłek pracodawców-komendantów i związku zawodowego zrzeszającego pracowników Policji, ma szansę odnieść sukces i przełożyć się na inwestowanie strony rządowej w tę właśnie grupę zawodową. Grupę zawodową, która razem z funkcjonariuszami Policji odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie polskim.

Relacjonując naradę nie można pominąć również drugiego dnia obrad, gdy do głosu został dopuszczony Rafał JANKOWSKI - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Ogromnie miło, że w konkluzji swojej wypowiedzi odniósł się on do naszych wypowiedzi z dnia poprzedniego i w zasadzie cytując przedstawicielki naszego związku podkreślał:
"...To Związek podejmuje inicjatywę, Związek bierze udział w procesie zmian: od pomysłu poczynając, poprzez prace legislacyjne od pierwszego do ostatniego szczebla przez MSWiA, KGP i Sejm - kończąc. Gdy „gotowy produkt” trafia do komend, to część komendantów zapomina niestety o swoich przewodniczących. Najlepszym, a w zasadzie najgorszym przykładem jest tutaj podział środków finansowych, którego nie konsultujecie z Nimi..." - zwrócił się bezpośrednio do wszystkich komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych, dyrektorów biur KGP zgromadzonych na sali.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 14 2020 21:59:25
TRZYNASTKA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 11 2020 13:45:33
Strona 10 z 60 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk