[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, dalej „ZZPP” z siedzibą w Katowicach:
o adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Związku Zawodowym Pracowników Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych ZZPP:
o adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
o e-mail: iod.zzpp@wp.pl
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w ZZPP.
W ZZPP dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Szczegółowa podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy głównie od treści Pani/Pana wystąpienia. Ponadto dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych ZZPP, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.
Dane przechowywane są przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez ZZPP, a także z praw związanych z przynależnością do ZZPP.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane, zgodnie z RODO, przysługuje w przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach prawo do:
1) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
2) usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);
3) ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
4) przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
5) cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk